На головну сторінку

Страждання - сильне емоційне переживання, хворобливе сприйняття яких-небудь подій. Страждання - це тривалий біль, скорбота, туга, муки. Все життя людини наповнене такими стражданнями, фізичними або духовними. Причини страждань криються в подвійній природі людини, в етичної дихотомии, спонукаючої до вибору нижчих або вищих цінностей. Вибір нижчих цінностей, пов'язаних з пристрастями, рано або пізно приводить до стражданнями. Православ'я не вважає страждання законом життя, даним Богом, їх створила людина по своєї падшести, схильності до гріха і невіри в любов і милість Божію. Страждання слідують за кожною. Повторення - повернення в процесі учбової роботи до пройденого матеріалу з метою закріплення і систематизації знань, умінь і навиків учнів. П. не є простим відтворенням матеріалу. ФЕНОМЕНАЛЬНИЙ - видатний по своїх властивостях, якостях, силі вияву; рідкий, незвичайний. МАРИН з Неаполя - (Сихем в Самарії) (5 в.) - філософ і математик, в 485 на короткий час що очолив Академію після Прокла, учнем якого він був. Прокл присвятив Марину тлумачення бачення Ера з X кн. "Держави" Платона. Тим часом, Дамаський в "Житті Ісидора" критикує його філософські позиції. Марин написав коментар до "Філебу", який спалив, оскільки він виявився поза шкільною традицією афинского платонизма. У своєму тлумаченні "Пар.меніда" він не прийняв концепції генад своїх безпосередніх попередників Сиріана і Прокла. Еліас (Proleg. 28, 29) приводить висловлювання Марина: "Якби. АФИНОДОР Кальв - (1 в. до н.е.) - стоїк, що збирав матеріали для трактату Цицерона "Про обов'язки" (Ер. ad Att. XVI 11,4; 14,3); згодом - один з наставників імператора Серпня (Strab. XIV 5,14; Plut. Public. 17). Див. лит. до ст. Стоїцизм. А. А. Столяров.

ЖУРНАЛИ ПСИХОЛОГІЧНІ

Отдельние Ж. п. з'явилися в кон. 18 - сірок. 19 вв., але їх тематика не відрізнялася від филос. і физиол. журналів. Широке поширення Ж. п. почалося з 80-х рр. 19 в. До кон. 19 в. їх було 234. Ж. п. зі спеціально пед. тематикою виникли в нач. 20 в. в Німеччині, Франції, США. До сірок. 20 в. число Ж. п. досягло 500 назв. при спеціалізації, що все збільшується. У нач. 90-х рр. вийде не менше за 700 Ж. п., в них відбивається Значить. частина з 27, що щорічно публікуються - 30 тис. психол. досліджень. Більш точне число Ж. п. указати неможливо через наявність мн. видань, що займають проміжне положення між науч. галузями. Для 70 - 80-х рр. характерно поява Ж. п. в країнах Азії, що розвиваються і Лати. Америки, а в країнах з традиційно обширної психол. лит-рій - розширення тематики психотерапії, психогигиени, коррекц. роботи, виникнення спец. Ж. п. по когнитивной психології і збільшення кол-ва Ж. п. з проблем особистості.
Ж. п. видають разл. орг-ции і установи: специализир. Н. ин-ти і психол. ф-ти ун-тов, за рубежем також разл. об-ва (нац. психол. асоціації, об-ва гумани-стич. психології, індивідуальної психології, психоаналитич. об-ва, асоціації по психотерапії браку і сім'ї, раннього подітий. розвитку і т. п.). Мн. Ж. п. публікуються великими междунар. видавничими об'єднаннями - "Шпрінгер" (Springer), "Пленум" (Plenum) і інш.
Вітчизняні психологічні журнали.
"Питання філософії і психології". Журнал Моськ. психол. об-ва, М., 1889- 1918 (в 1889 - 91 4 вип. в рік, з 1891 5 вип. в рік). Видавець: А. А. Абрікосов, ред.: Н. Я. Грот, Л. М. Лопатін.
"Огляд психіатрії, неврології і експериментальної психології", СПБ, 1896 - 1918. Фундатор і ре д.: В. М. Бехтерев. У 1919 - 25 не виходив, з 1926 виходив під назв. "Огляд психіатрії, неврології і рефлексологии ім. В. М. Бехтерева", в 1931 злився з "Журн. невропатології і психіатрії".
"Вісник психології, кримінальної антропології і педологии". Журнал Психоневрологич. ин-та, СПБ, 1904 - 17 (в 1904 - 05 - 10 вип. в рік, в 1906- 1917 - 5 вип. в рік, в 1915 не виходив). До 1911: "Вісник психології, кримінальної антропології і гіпнотизму". Ред.: В. М. Бехтерев, В. С. Серебренников, ред. розділів: Н. О. Лосський, А. Ф. Лазурський, А. А. Крогиус, А. П. Нечаєв, В. Ф. Чиж і інш.
"Пам'ять", М., 1909 - 10 (2 вип. в місяць, вийшло 15 вип.). Ре д.-з даті ль: В. П. Биков.
"Психотерапія", М., 1910 - 14 (6 вип. в рік). Ред.-видавець: Н. А. Вирубов.
"Психіатрія, неврологія, і експерим. психологія", Журнал Об-ва психіатрів і невропатологів Петрограда, П., 1922- 1923 (вийшло 3 вип.).
"Клініч. архів геніальності і обдарованості", Свердловськ, 1925 - 30 (вийшло 5 тт.; в 1925 - 26 т. 1 - 2 по 4 вип. в томі, в 1927 т. 3 з 3 вип., в 1928 - 30 т. 4 - 5 по 4 вип. в томі).
"Психофізіологія труда в психотехника". Журнал Всес. об-ва психотехники і прикладної психофізіології, "Психотехника і психофізіологія труда", з 1932 - "Радянська психотехника".
"Питання психології". Журнал АПН СРСР, М., 1955- (6 №№ в рік). Гл. ред.; А. М. Матюшкин (з 1981), з 1992 журнал РАО.
"Нові дослідження в психології", изд-у "Педагогіка", М., 1970 - 89 (2 №№ в рік), з 1990 - "Нові дослідження в психології і віковій фізіології". Гл. ред.: А. В. Петровський.
"Вісник МГУ, Психологія", изд-у МГУ, М., 1977- (4 №№ в рік). Гл. ред.: Е. А. Клімов.
"Психологічний журнал", изд-у "Наука", М., 1980 - (6 №№ в рік). Гл. ред.: А. В. Брушлінський.
Зарубіжні психологічні журнали.
Нижче приводиться список осн. Ж. п. по загальній, експерим., вікової і пед. психології. У список-не включені Ж. п., що представляють к. односторонню концепцію (напр., психоаналитическую), а також видання, що відображають відносно вузьку область психології, не пов'язану з пед. проблематикою.
Австрія: "Wiener Zeitschrift fur Philosophie, Psychologie, Padagogik" ("Віденський журнал з питань філософії, психології, педагогіки"), W., 1947
Бельгія: "Revue Beige de psycho-logie et de pedagogie" ("Огляд білі, психології і педагогіки"), Brux., 1934
Болгарія: "Психологія", Софія, 1981
Великобританія: "Mind" ("Розум"), L., 1876 "British Journal of psychology" ("Голений, журнал психології"), Camb., 1948 "British Journal of educational psychology" ("Голений, журнал пед. психології"), Birmingham, 1931продолжает публікацію "Forum of edu-cati9n" ("Пед. форум"), L., 1923 - 30; "Child psychology" ("Подітий. психологія"), L., 1937 "Infant behavior and develop-ment" ("Поведінка і розвиток дитини"), "Educational psychology" ("Пед. психологія"), Abingdon, 1981
Угорщина: "Magyar przychologiai szemle" ("Венг. журнал психології"), Bdpst, 1928
ГДР: "Zeitschrift fur Psychologie" ("Журнал психології"), Lpz., 1954 - 90; "Probleme und Ergebnisse der Psychologie" ("Проблеми і досягнення психології"), В., 1960 - 90.
Індія: "Indian Journal of psychology" ("Інд. журнал психології"), Cal-cutta, 1926 "Journal of education and psychology" ("Журнал педагогіки і психології"), Baroda, 1943 "Asian Journal of psychology and education" ("Журнал з проблем психології і нар. утворення в країнах Азії"), Agra, 1976 "Indian Journal of psychometry and education" ("Інд. журнал психометрики і нар. освіти"), Patna, 1970.
Іспанія: "Revista de psicologia general у aplicada" ("Огляд загальної і прикладної психології"), Madrid, 1946
Італія: "Ricerche di psicologia" ("Психол. дослідження"), Milano, 1977
Канада: "Canadian Journal of psychology" ("Канад. журнал психології"), Toronto, 1947
Китай: "Синьлисюе бао" ("Вісник Психології"), Пекін, 1956 "Chinese Journal of educational psychology" ("Кит. журнал пед. психології"), Nanking, 1944
Куби: "Psicodeia" ("Психіка"), La Habana, 1975 "Buletin de psicologia" ("Психол. бюлетень"), La Habana, 1978
Нідерланди: "Acta psychologi-ca" ("Психологія в дії"), Amsterdam, 1950 "Cognition" ("Пізнання"), Amsterdam, 1972
Польща: "Psychologia wychowaw-sza" ("Пед. психологія"), Warsz., 1926 "Polish psychological bulletin" ("Польськ. психол. бюлетень"), Warsz., 1970
Румунія: "Revista de psihologie" ("Психол. огляд"), Вис., 1955
США: "American Journal of psychology" ("Амер. журнал психології"), Baltimore - Ithaca, 1887Осн. Г. С. Холлом і продовжений Е. Тітченером як журн. загальної психології.
Публікації Амер. психол. асоціації (АПА): "American psychologist" ("Амер. психолог"), Pensylvania, 1946 "Psychological review" ("Психол. огляд"), Pensylvania - N. Y., 1894. Осн. Д. М. Болдуїном; "Psychological bulletin" ("Психол. бюлетень"), Wash., 1904 "Journal of educational psychology" ("Журнал пед. психології"), Baltimore, 1910 "American Journal of mental defi-ciency" ("Амер. журнал з проблем розумової відсталості"), Albany, 1896 "Child development" ("Розвиток дитини"), Baltimore, 1930 "Psychological abstracts" ("Психол. реферати"), Lanca-ster - Wash., 1927 "Journal of abnormal child psychology" ("Журнал патопсихологии подітий. віку"), N. Y., 1973 "Journal of child psychology and psychiat-ry and allied disciplines" ("Журнал подітий. психології і психіатрії і суміжних дисциплін"), Oxf.-N. Y., I960 "Educational psychologist" ("Робота психолога в області навчання"), Amherst, 1963 "Psychology in the schools" ("Психологія в школі"), Brandon, 1964 "Teaching of psychology" ("Викладання психології"), Columbia, 1974
ФРН: "Psychologische Rundschau" ("Психол. огляд"), Gott., 1949 "Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie" ("Практики подітий. психології і психіатрії"), Gott., 1952 "Zeitschrift fur Entwicklugspsychologie und padagogische Psychologie" ("Журнал психології розвитку і пед. психології"), Gott., 1969
Франція: "Annee psychologique" ("Психол. щорічник"), Р.снован А. Біне; "La Raison" ("Розум"), Р., 1951журнал Коммуністіч. партії Франції по филос. питанням психології; "Enfance" ("Дитинство"), Р., 1948Основан А. Валлоном; "Bulletin mensuel de la societe Alfred Binet. Psychologie de lenfance et pedagogie experimentale" ("Ежемес. бюлетень Об-ва по вивченню психології дитини і експерим. педагогіки ім. Альфреда Біне"), Р., 1899
Чехія: "Ceskoslovenska psycholo-gie" ("Чехосл. психологія"), Praha, 1957
Швейцарія: "Archives de psycho-logie" ("Архіви психології"), Gen., 1901Основан Е. Клапаредом; "Human development" ("Розвиток людини"), Basel, 1958 "Schule und Psychologie" ("Школа і психологія"), Munch. - Basel,. 1954
Швеція: "Scandinavian Journal of psychology" ("Сканд. психол. журнал"),
Stockholm, I960 "Tidskrift for psy-kologi och pedagogik" ("Журнал психології і педагогіки"), Goteborg, 1942
Югославія: "Revija za psicholo-giju" ("Огляд психології"), Zagreb, 1971 -.
Японія: "Japanese Journal of psychology" ("Япон. журнал психології"), Tokyo, 1923 "Japanese Journal of educational psychology" ("Япон. журнал пед. психології"), Tokyo, 1953

Джерело: didacts.ru