Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу

(курсова робота з документознавства)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження історичних аспектів розвитку дипломатичного протоколу.....5
1.1. Загальна характеристика і роль дипломатичного протоколу в міжнародних відносинах.....5
1.2. Наукове підґрунтя дипломатичного протоколу.....15
Розділ 2. Аналіз особливостей історичного розвитку дипломатичного протоколу.....18
2.1. Дипломатичний протокол Стародавнього світу.....18
2.2. Дипломатичний протокол періоду Київської Русі та Галицько-Волинської держави.....20
2.3. Дипломатичний протокол Козацької держави та Гетьманщини.....24
2.4. Дипломатичний протокол початку ХХ ст. і до сучасності.....34
Висновки.....41
Список літератури.....43

Для придбання курсової роботи "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу"

Курсова робота "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" і призначений виключно для пошукових систем.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ в педагогіці - прийоми, процедури і операції емпирич. і теоретич. пізнання і вивчення явищ дійсності. Система М. і, визначається початковою концепцією дослідника, його уявленнями про суть і структуру, загальної методологич, що вивчається. орієнтації, ціліше і задач конкретного дослідження. У залежності від аспекту розгляду М. і, в педагогіці поділяються: на загальнонауковий, власне педагогічні і методи інш. наук; констатуючі і що перетворюють; емпіричні і теоретичні; якісні і кількісні; приватні і загальні; змістовні і формальні; методи збору емпирич. даних, перевірки і спростування гіпотез і. ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ - в Рос. Федерації, галузева група висш. і ср. спец. уч. закладів, що готує викладацькі кадри для системи проф.. освіти, а також для трудової і проф. підготовки учнів общеобразоват. шкіл. Перший сов. вуз в цій групі - Моськ. индустриально-пед. ин-т ім. К. Лібкнех-та (1923 - 43). З 1929 ин-т був прирахований до втузам. До 1931 ин-т готував фахівців на ф-тах металлопромишленности (5 відділень), осн. хімії і хим. обробки (8), текстильному (3), будівельному і деревообделочном (3), ж. транспорту (2), індустріально-суспільному (2), фабрично-заводських семирічок (ФЗС) і политехн. труда (3). Він надавав. КОНГРЕГАНИСТСКИЕ ШКОЛИ - нач. уч. заклади, керовані конгрегакистами - членами религ. орг-ций, очолюваних католич. церквою. Виникли в 17 - 18 вв. в католич. країнах Європи в ході Контрреформациї. Замінюючи собою традиц. приходські школи, К. ш. ставили задачею дати елементарну освіту і сувору религ. виховання дітям з бідних сімей. Перші школи такого типу організував, спираючись на рішення Трідентського собору (1545 - 63), міланського архієпіскоп Карло Борромео. Пізніше створенням таких шкіл активно вани-мался орден пиаристов. якби. успіхів в цій області досяг "Союз братів христ. шкіл", осн. в 1684 Ж. Б. де Ла. КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ - - один з просвітницьких і наукових центрів восточнославянских народів 17-18 вв. Освічена в 1632 з ініціативи Київського митрополита Петра Могили на основі об'єднання київських Братської (осн. в 1615) і Лаврської (1631) шкіл за зразком західноєвропейських гімназій академічного типу. До 1694 іменувалася Києво-Могилянською колегією, розміщувалася в Києво-Могилянському Братському монастирі. У 1694 по царській грамоті отримала самоврядування. Крім державного "постачання" засобу на зміст К. виділялися також київськими митрополитами. У академії вчилися діти духовенства, городян, козаків, селян.
Кожна вагома структурна частина курсової "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Кравчинський Сергій Михайлович - Кравчинський Сергій Михайлович - письменник і революційний діяч (1852 - 1895). Кінчив курс у військовому училищі; був деякий час офіцером. Вийшовши у відставку, цілком прилучився до народническому руху 70-х років. Він був одним з перших, що відправилися "в народ". Їм написані для пропаганди в народі брошури "Мудріца Наумівна" і інші. Поїхавши в половині 70-х років за межу, Кравчинський брав участь в герцеговинском повстанні і спробі італійських соціалістів викликати революційний рух в Південній Італії. У 1877 р. Кравчинский повернувся в Росію і 4 серпня 1878 р. був одним з вбивць шефа жандармів. Герасимов Дмитро - Герасимов, Дмитро (по літопису "Мітя Малої, толмач латинський" - Ніконовська літопис, VI, 232) - відомий перекладач, новгородец за походженням (народився в 1465 р.), що навчався в Лівонії латинській і німецькій мовам. Поступивши толмачом в посольський наказ, в 1525 р. був відправлений послом в Рим, з грамотою, в якій великий князь виявляв татові своє бажання бути з ним в союзі проти невірних. Під час перебування в Ріме Г. близько зійшовся з Павлом Іонієм і в бесіді з ним багато повідомив як про свої колишні подорожі в Швецію і Данію, так і про стан тогочасній Росії. Завдяки цим повідомленням, твору. Ванновський - (1822 - 1904) - військовий міністр при Олександрові III і міністр освіти при Миколі II. Закінчив кадетський корпус; з 1868 р. командував піхотною дивізією. Брав участь в російсько-турецькій війні. У 1878 р. командує військами східного загону і в цьому ж році отримує звання ген.-ад'ютанта. Невдовзі після вступу на престол Олександра III Ванновський стає військовим міністром. На цьому посту Ванновський проводив саму сувору дисципліну в армії і був прихильником крайньої реакції. Всі військові гімназії при Ванновськом перетворюються у військові корпуси, скорочуються пільги вольноопределяющимся, вводиться.
У вступі курсової "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Герсеванов Михайло Миколайович - Герсеванов Михайло Миколайович - інженер (1830 - 1907). Закінчив курс Головного інженерного училища (нині Миколаївське інженерне училище і академія). Був ад'юнктом-професором по будівельному мистецтву в інженерному училищі, перебував для особливих доручень при генералові-ад'ютантові Тотлебене, з 1868 по 1883 рік був головним інспектором цивільних споруд на Кавказі, де під його керівництвом побудовано більше за 500 верст військово-стратегічних шосейних доріг, і зроблені багато які інші будівельні роботи. Вступивши в 1883 р. в управління інститутом інженерів шляхів повідомлення, Герсеванов звернув.

ВОТЧИНА - землі, володіння якими відбувалося на цивільному праві, т. е. з правом продажу і успадкування, вигляд феодально-земельної власності. Виникла в Древній Русі в X-XI вв. як спадкове сімейне або корпоративне володіння ("отчина"). Владельцамі В. були князья, бояре, церква. У XIII-XV вв. В. була основним виглядом землеволодіння, що поповнювалося в процесі освоєння нових територій, а також за рахунок захвата громадських чорних земель, пожалований, купівлі, обміну. У 2-й половині XV в. князівські і боярские В. охоплювали значні території Північно-Східній Русі. ТОТАЛІТАРНІ СЕКТИ - (від лати. total - загальний і secta - вчення, напрям, школа) - релігійна або псевдорелігійна група, що відколювалася від пануючого релігійного напряму або претендуюча стать новим релігійним напрямом, що використовує в своїй діяльності методи психічного впливу і контролю, коли духовне, фінансове і особисте життя кожного члена повністю контролюється лідерами общини. Перші тоталітарні секти (напр. мормони) виникли на фоні довготривалого процесу дроблення постпротестантских сект в XIX в. Однак більшість їх з'явилася вже після Другої світової війни. Головні ознаки тоталітарної секти і її відмінність від.
Список літератури курсової "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" - більше 20 джерел. КУЛЬТУРА ПОЛІТИЧНА - (лати. cultura - обробіток, виховання) - система історично чого склався, відносно стійких цінностей, установок, переконань і виражаючих їх символів, які служать для упорядкування політичного досвіду і регулювання політичної поведінки. До основних елементів політичної культури відносять політичний досвід, політичну свідомість і політичну поведінку. Політична культура - це сукупність позицій, цінностей і зразків поведінки, що стосуються взаємовідносин громадян і влади. Термін "політична культура", уперше використаний німецьким філософом XVIII в. І. Гердером, був введений в. Золота Орда. Геоекономический код - Підмурівком економіки Золотої Орди були унікальні природні умови Волжського Понізовья і транзитна торгівля. Заливні луги Волго-Ахтубинской пойми забезпечували надійну природну круглогодичную кормову базу для скотарства. Кочове господарство поєднувалося з осідлий землеробство. Наявність родовищ куховарської солі (соляних озер) забезпечувала збереження продуктів харчування. Вражає стратегічне бачення золотоординских ханів. Вийшовши до берегів Ітіля (Волги) і заснувавши тут столичні міста, вони використали унікальні комунікаційні можливості місця для транзитної торгівлі на перетині Волжського і Великого.

КЕРІВНИЦТВО ПОЛІТИЧНЕ - визначення стратегічного напряму розвитку держави, політичної системи суспільства і вибір коштів здійснення основних задач і цілей загальнодержавного і загальногромадянського значення, їх найважливіших принципів і шляхів досягнення. У залежності від рівня политико-владних відносин виділяють суб'єктів-керівників федерального, регіонального і місцевого рівнів. Чим вище рівень політики, тим більше важливою є функція керівництва і тим більше відповідальним зобов'язаний бути керівник, що виконує цю функцію. Це пояснюється тим, що політичний статус даного керівника дуже високий і характер рішень.
Посилання в тексті роботи "Історичні аспекти розвитку дипломатичного протоколу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Баба-яга - У слов'янській міфології лісова стара-чарівниця. Згідно з казками слов'ян, Баба-яга живе в лісі, в хатинці "на курьих ніжках". Ця хатинка зображається що стоїть те в гущавині лісу (центрі інакшого світу), то на узліссі, але тоді вхід в неї з боку лісу, тобто з миру смерті. Назва "курьи ніжки" відбувається від "курних", тобто обкурених димом, стовпів, на які слов'яни ставили "хату смерті" - невеликий зруб з прахом вмерлого всередині. Цей обряд поховання існував у древніх слов'ян до IX віку. Баба-яга всередині такої хатинки представлялася як би живим мерцем -. Філософія - форма духовної діяльності, направлена на виробіток технологій формування і аналізу базових, універсальних понять, принципів, установок, проблем, за допомогою яких людина вибудовує цілісні, логічно послідовні відносини до буття, більш об'єктивне розуміння свого місця в ньому. Вона формує раціональну, теоретично обгрунтовану програму соціальної поведінки і діяльності. Філософське знання виконує світоглядну, гносеологічну, методологічну і соціально-гуманистическую функції і незамінно іншими видами знання (науковими, релігійними, етично-естетичними і інш.). Філософія спирається не на авторитет. Делірій, не зумовлений алкоголем і іншими психоактивними речовинами - А. Расстройство свідомості, тобто зниження ясності усвідомлення навколишнього із зменшенням здатності направляти, концентрувати, підтримувати або переводити увагу. Б. Нарушеніє когинитивной діяльності, що виявляється обома ознаками: 1) порушення непоредственного відтворення і пам'яті на недавні собити з відносно підлягаючою зберіганню пам'яттю на відділені події 2) дезориентировка у часі, в місці або собстенной особистості В. Мінімум один з наступних психомоторних розладів: 1) швидкі непередбачувані переходи від гиперактивности до гипоактивности 2) уповільнення реакцій; 3) прискорення або.

ДИПЛОПИЯ - явище роздвоєння видимого образу при відхиленні у бік напряму зорової осі одного з очей: образ від одного ока співпадає з предметом, а образ від іншого (з відхиленою віссю) виходить за межі предмета і розташовується рядом. Після корекції зорової осі ока зображення знову співпаде з предметом. Диплопия буває природженої, в певному значенні - патологічної. Нею пояснюється явище косоокості: якщо від народження зорова вісь одного з очей відхиляється по вертикалі від зорової осі іншого ока, то виявляється неможливим поєднання зображень лівого і правого ока для отримання нормального бінокулярний. Ситуатівность-внеситуатівность - [лати. situatio - положення] - характеристика поведінки або психічних процесів, відображаючий їх зв'язок з ситуацією, що почуттєво сприймається. Для ситуативної поведінки (як і ситуативних емоцій, бажань, мислення, мови і пр.) характерна стійка залежність від обстановки, що сприймається, в якій знаходиться суб'єкт. Ситуативні вияви визначаються не самим суб'єктом, а його предметним оточенням. Найбільш яскраво С. виявляється у дітей раннього віку; вона ж є однією з головних вікових характеристик дітей до 3-х років. Поведінка маленької дитини практично цілком залежить від того, що він бачить, чує. Розладу апетиту - (appetite disorders) К Р. а., що характеризується грубими порушеннями харчової поведінки, відносяться нервова анорексия і булимия. Головною відмітною ознакою нервової анорексии яв-ця зниження загальної кількості споживаної їжі з подальшою, небезпечною для життя, втратою ваги. Спочатку аноректики обмежують себе в їжі з страху перед ожирінням, але на пізніх стадіях захворювання у них повністю пропадає апетит. Клінічні симптоми включають: сильну боязнь додати у вазі, поглощенность думками про їжу, аменорею у облич жіночої статі, спотворений образ власного тіла і неприродні харчові. Тест академічних здібностей - (scholastic aptitude test) Т. а. з. (SAT) являє собою трехчасовой по тривалості тест в форматі множинного вибору, що вимірює вербальні і мат. здібності, важливі для успішного навчання в коледжі. Все діючі форми SAT, призначені для використання в к. період часу, що зазделегідь призначається, зберігаються в секреті; проведення тесту ретельно контролюється і здійснюється тільки в спеціалізованих центрах. У цей час більше за 1 млн старшеклассников щорічно проходять SAT. Типова форма SAT складається з 85 вербальних завдань (протилежності, аналогії, завершення пропозицій, розуміння.