Цінна книга

(курсова робота з документознавства)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження цінної книги.....5
1.1. Поняття артефакту.....5
1.2. Цінний і рідкісний документ.....6
1.3. Книжкові і документальні пам'ятники.....8
1.4. Основні сховища історичних джерел.....12
Розділ 2. Літописи як книжкові пам'ятки.....14
2.1. Давньоруські літописи.....14
2.1.1. Повість минулих літ (Повесть временных лет). Редакції, списки і протографи.....14
2.1.2. Київський літопис.....17
2.1.3. Галицько-Волинський літопис.....19
2.2. Українські та білоруські літописи XV-XVII ст.....20
2.3. Козацькі літописи.....23
Розділ 3. Нелітописні книжкові пам'ятки України.....27
3.1. Видатні літературно-публіцистичні твори XI-XV ст.....27
3.2. Агіографічна література.....30
3.3. Історичні твори XVII ст.....32
3.4. Мемуарна література.....35
Висновки.....40
Список використаних джерел.....42

Для придбання курсової роботи "Цінна книга" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Цінна книга"

Курсова робота "Цінна книга" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Цінна книга", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Цінна книга" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Цінна книга" і призначений виключно для пошукових систем.

Технологія навчання -  це система заходів щодо організації і здійснення процесу навчання, що передбачає певну послідовність дій і досягнення ряду цілей; процес реалізації змісту навчання, передбаченого учбовими програмами, що являє собою систему форм, методів, прийомів і коштів навчання, що забезпечують найбільш ефективне досягнення поставлених цілей. Технології навчання характеризуються наступними параметрами:  цілі навчання повинні бути конкретні і вимірні; операції відтворюються (імовірність реалізації технології розробляючим її повинна бути високою, інші педагоги можуть оволодіти цим набором. ІНТОНАЦІЯ - (від лати. intonare - голосно вимовляю) - звукова форма висловлювання, система змін (модуляцій) висоти, гучності і тембру голосу, організована за допомогою темпу, ритму і пауз (темпоритмически організована) і що виражає коммуникативное намір говорячого, його відношення до себе і адресата, а також до змісту мови і обстановки, в якій вона вимовляється. Інтонування висловлювання загалом і кожного його елемента (слова, складу, звуку) обмежене можливостями голосу говорячого. Наприклад, голосом вузького висотного діапазону можна реалізувати лише маловиразительную, монотонну І.; недостатньо. СИНЕКТИКА - - метод колективної творчої діяльності і учбового дослідження, заснований на цілеспрямованому використанні інтуїтивно-образного, метафоричного мислення учасників. Застосовується як прийом рішення складних творчих, в т.ч. технико-винахідницьких задач, в педагогічній практиці використовується для розв'язання учбово-пізнавальних проблем, а також з метою навчання самому процесу творчого пошуку. С. була розроблена в кінці 1950-х - початку 60-х рр. американським психологом У. Гордоном на основі застосування методу групової генерації ідей, що отримало назву "мозкова атака" або. ГРИНЕВЕЦКИЙ Василь Ігнатович - (1871 - 27.3.1919, Москва), вчений-механік і теплотехнік, діяч проф. освіти. Після закінчення Моськ. висш. техн. уч-ща (1896) залишений в ньому викладачем; проф. (з 1900), директор уч-ща (1914 - 18). Представив проект перетворення уч-ща у висш. школу политехн. типу. Чл. Русявий. техн. об-ва. На 3-м з'їзді діячів по техн. і проф. освіті (1903) виступив з доповіддю об експерим. (лабораторному) методі викладання. У 1916 запропонував проект реформи проф. освіти, де відстоював необхідність посилення спеціалізації і проведення ч двійчастої" спеціалізації (виробництв. і функціональної) і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Цінна книга" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Макробій - (Ambrosius Theodosius Macrobius) - римський граматик першої половини V в. від Р. X., ймовірно, грек за походженням. Був пов'язаний з групою римської чиновной аристократії, яка під предводительство Аврелія Симмаха в Сенаті відстоювала віру в язичницьких богів і стояла на варті традиційної греко-римської культури. Для свого сина Евстахия Макробій написав "Коментар до "Сну Сципіона" ("Commentarii in somnium Scipionis"), обширні пояснення до виписки з VI книги твору "Про державу" Цицерона. У коментарі, часто досить віддалено пов'язаному з твором Цицерона. ОБЩЕКАЗАЧИЙ ЦЕНТР В США - Козача організація, по своїй суті побутова, що об'єднала в 1947 р. десятки емігрантських станиць, хуторів і груп, переважно американських. Всі вони увійшли в О. на основах автономності. Первинне правління Центра складалося з двадцяти делегатів, які виділяли з своєї середи Виконавче Бюро з декількома відділами: 1) відділ преси - Общеказачий журнал з відповідальним редактором С. Г. Елатонцевим; 2) відділ допомозі Козакам в Європі і в Америці з адресним столом і гуртожитками для тих, що прибувають в двох будинках Центра, придбаних ним біля Лейквуда (шт. Нью Джерсе); 3) відділ. Сергий (в миру Іван Олександрович Спасський) - Сергий (в миру Іван Олександрович Спасський) - духовний письменник, син священика, магістр київської духовної академії; був інспектором і ректором семінарії, єпископом ковенским і могилевским, тепер архієпіскоп володимирський. Міра лікаря богословии дана йому в 1876 році за твір "Повний месяцеслов Сходу" (Москва, 1875 - 1876). Інші його труди: "Дослідження біблійної хронології" (Київ, 1857, магістерська дисертація), "Слова" (Москва, 1882), "Православне вчення про шанування святих ікон і інших соприкосновенні з ним істини православної віри" (Могилев.
У вступі курсової "Цінна книга" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Релі (Ролі, Релей) Уолтер - (біля 1552- 1618 рр.) - англійський мореплавець, організатор піратських експедицій до берегів Америки, поет, історик. У молодості бився на стороні гугенотов у Франції. У 1580 р. брав участь в придушенні Ірландського повстання. З 1582 р. став фаворитом королеви Єлизавети I. В 80-х рр. безуспішно намагався заснувати англійську колонію в Північній Америці (на території Віргинії). Брав участь в розгромі іспанської Непереможної армади (1588 р.), в нападах на Португалію і Іспанію в 1590- 92 рр. У 1595 р. здійснив плавання до північних берегів Південної Америки. Після восшествия на англійський престол.

ПРЕЗИДЕНТ - (від лати. prae (перед) і sedere (сидіти) - "голова") - виборна посада глави держави, територіально-адміністративного утворення або керівника громадської або комерційної організації. Президент Російської Федерації - вища державна посада Російської Федерації. Його правовий статус визначений розділом 4 Конституції. Президент Росії є главою держави, гарантом Конституції, прав і свобод людини і громадянина, Верховним Головнокомандуючим Збройними Силами РФ. Він обирається громадянами Російської Федерації на основі загального рівного і прямого виборчого права при. Глебов-Авилов Микола Павлович - (справжнє прізвище Авілов) (11 жовтня 1887, Калуга, - 13 березня 1937). З сім'ї чоботаря. З 1899 працював в друкарні в Калуге. Член РСДРП з 1904, більшовик. Учасник Революції 1905 - 07 (Калуга, Москва, Урал). Працював в підпільних друкарнях, в нелегальному Всеросійського союзі залізничників. Неодноразово арештовувався і посилався. У 1913 - 14 співробітник газети "Правда" в Петербурге. У лютому 1917 біг з Наримської посилання. Учасник Лютневої революції 1917 (Томск, Петроград); з 20 березня член Виконавчої комісії Петроградського комітету РСДРП, потім і Центрального бюро (ЦБ) профспілок Петрограда і.
Список літератури курсової "Цінна книга" - більше 20 джерел. ПАЛЕСТИНСЬКИЙ ТЕРОРИЗМ, 1968-99 - Що Виявилися у вигнанні після ряду арабо-ізраїльських воєн палестинець не відразу звернулися до терористичної діяльності. Перші п'ятнадцять років після проголошення незалежності Ізраїля палестинець не грали самостійної ролі в близькосхідний процесі. У середині 1960-х рр. в середовищі палестинских біженців починається формування військово-політичних організацій націоналістичної і комуністичної орієнтації. Невдовзі Організація звільнення Палестіни (ООП), що раніше представляла територіальні громади палестинских біженців, підпадає під контроль радикалів, прагнучих до. ТЕРОРИЗМ - (від лати. terror - страх, жах) - форма, метод соціально-політичної боротьби, здійснювана шляхом систематичного застосування необмеженого насилля або загрози його застосування, аж до вбивства, з метою страхання, придушення і знищення політичних і інш. противників. Т. може бути направлений як проти державних і суспільних діячів, органів і організацій, так і проти звичайних громадян. Він здійснюється не тільки у вигляді вбивств і відповідних загроз, але і у вигляді вибухів, озброєних нападів, угонів транспорту, літаків і т.п. Т. буває індивідуальним, груповим (організованим) і навіть зводиться в.

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ РЕЛІГІЯ - сукупність релит, верований і культів народності басейну рік Хуанхе і Янцзи 2-1 тис. до н. е. Для Д. р. були характерні анимистич. культ духи природи і предків культ. Духи природи представлялися інш. китайцям у вигляді людей (див. Антропоморфізм). Вони населяли всю природу і управляли небес ними світилами, природними явищами, твариною і рослинним миром і пр. З виникненням клас. суспільства формуються уявлення про ієрархію духи на чолі з духом неба Шанді, к-рий стає батьком людей, що піклується про їх благополуччя, нагороджуючим одних і що карає інших. Поклонялися інш. китайці також "земним.
Посилання в тексті роботи "Цінна книга" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КАТАРСИС - (греч. katharsis - очищення) - емоційне розвантаження; містичне очищення душі від бруду чуттєвості, телесности; одна з цілей і одна з слідств трагедії (по Арістотелю, мета трагедії - здійснювати катарсис душі, "очищення пристрастей", вірніше, "очищення від пристрастей", а саме "збудженням співчуття і страху").- Очищення, яке уподібнюється естетичному задоволенню, пов'язане з роботою уяви і створенням ілюзії. У психоаналізі воно інтерпретується як задоволення, що випробовується під час спектакля людиною від своїх власних емоцій, що передаються від емоцій інш. людини, і як задоволення від відчуття частини. Кататонічеськоє збудження - велика кількість невмотивованих і безглуздих действией різного типу, що характеризують, приблизно, регресію мислення на сенсомоторний рівень: 1. реактивні дії (дії, адекватні соціальному призначенню предмета, але неадекватні контексту ситуації. Наприклад, пацієнт закриває відкриті двері або відкриває закриту кватирку вікна); 2. безглузді дії (дії, неадекатні призначенню предмета і контексту ситуації. Наприклад, пацієнт наклеює поштові марки на своє тіло); 3. імпульсивні дії (раптові і невмотивовані дії з предметами соціального призначення нерідко руйнівного характеру. Так час від. Скиннер (SKINNER) Беррес Фредерік - (20.03.1904, Саксуеханна, Пенсільванія - 1990) - американський психолог, творець концепції "оперантного бихевиоризма". Біографія. Закінчив коледж Гамільтона в Нью-Йорку зі мірою по англійській мові. У 1928 р. поступив в аспірантуру по психології в Гарвардський університет. По її закінченні захистив докторську дисертацію. Працював викладачем в університеті штату Міннесота (1936-45) і Індіана (1945-74), потім викладав в Гарварде. Помер від лейкемії. Дослідження. Засновувався на методології ситуационизма, яка передбачає, що визначальним чинником рішень виступає не особистість, а ситуація її взаємодії.

ДИЗЕНТЕРІЯ - (dysentery) - інфекційне захворювання кишечника, зухвале у людини сильний понос з домішкою крові і слизу. Амебная дизентерія (amocbic dysentery) (амебиаз) (amoebiasis) розвивається внаслідок попадання в організм людини найпростіших вигляду Entamoeba histolytica; основними її симптомами є: покриття виразками кишечника, а іноді і утворення абсцесів в печінці (див. Гепатит), легких, яєчках або головному мозку. Зараження відбувається через їжу або воду, забруднену інфікованою каловими масою. Симптоми хвороби з'являються через декілька днів або навіть років після зараження; до них. Страх - (передбачають, що спочатку слово означало "заціпеніння, остовпіння") - сильний переляк; емоційний стан, виникаючий при дії небезпечного або шкідливого стимулу або при уявленні об його можливості, тривожний стан душі в зв'язку із загрожуючою або уявною бідою, прикрістю. Можливий вияв - сіпання губ (тремтіння рота), побледнение, заїкання, тремтіння всім тілом, присідання (при несподіваному здійсненні вчинку, що засуджується, це торкається в основному дітей). Ср. вираження накласти в штани від страху. Типова реакція на страх - презирство або індукція. Може бути слідством залякування. БЛУМА СИНДРОМ - (описаний американським дерматологом D. Bloom; синоніми - нанизм з поразкою шкіри; природжена телеангиектатическая еритема із затримкою зростання) - спадкове захворювання: затримка зростання з пропорційною будовою тіла, внутриутробно, що починається, дефіцит маси тіла, характерна особа (вузьке з гипоплазией скулових дуг, великий ніс, світлочутлива телеангиектатическая еритема у вигляді бабочки), микроцефалия (зменшення розмірів черепа більш ніж на 10 % вікових норми), долихоцефалия (подовження черепа в переднезаднем напрямі через передчасне окостеніння стріловидного шва); у хлопчиків -. ЗАКОН ФЕХНЕРА - (англ. Fechners law) -основний психофизический закон, що затверджує, що інтенсивність відчуття прямо пропорційна логарифму інтенсивності подразника. Сформульований Г. Фехнером в його основоположному труді "Елементи психофизики" (1860). Виходячи з постулату, що людина позбавлена здатності безпосередньо оцінювати величину своїх відчуттів, Фехнер запропонував непрямий спосіб визначення величини будь-якого відчуття за допомогою підрахунку порогових одиниць. Це дозволило йому математично вивести формулу вимірювання відчуттів, базуючись 1) на емпіричному законі Вебера про.