На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Форми рельєфу земної поверхні

(курсова робота з географії і міжнародних відносин)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та загальна характеристика рельєфу ... 5
1.1. Сутність рельєфу ... 5
1.2. Морфологія рельєфу ... 7
1.3. Генезис рельєфу ... 8
1.4. Вік рельєфу ... 9
1.5. Динаміка рельєфу ... 10
Розділ 2. Характеристика основних форм рельєфу ... 14
2.1. Форми і типи рельєфу ... 14
2.2. Елементи форм рельєфу ... 16
Розділ 3. Рельєф та геологічна будова України ... 20
3.1. Тектонічна і геологічна будова ... 20
3.2. Геоморфологічна будова і основні форми рельєфу ... 22
3.3. Низовини ... 24
3.4. Височини ... 26
3.5. Гори ... 28
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Форми рельєфу земної поверхні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Форми рельєфу земної поверхні"

Курсова робота "Форми рельєфу земної поверхні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Форми рельєфу земної поверхні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Форми рельєфу земної поверхні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Форми рельєфу земної поверхні" і призначений виключно для пошукових систем.

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК - в общеобразоват. школі Рос. Федерації педагог, що займається організацією, координацією і проведенням позаурочної воспитат. роботи. У нач. класах обов'язку К. р. виконує вчитель, ведучий цей клас. На ср. і ст. рівнях навчання К. р. призначається адміністрацією школи з вчителів, працюючих в даному класі. Должность К. р. введена також в ср. спец. уч. закладах. У малокомплектних школах, школах-інтернатах, проф.. уч-щах функції К. р. здійснює вихователь. До 1917 в ср. уч. закладах функції К. р. в чоловік. гімназіях виконували класні наставники, в жіночих - класні дами (посада введена Статутом. УСНА МОВА - продуктивний тип мовної діяльності, при якій інформація передається за допомогою звуків мови. У. р. - жива мова, яка не тільки вимовляється, звучить, але - головне - створюється в прочитані секунди, в момент говоріння. Це така, що твориться, говоримая мова. Для її характеристики часто використовується вираження живе слово. (До речі, в 20-е роки XX в. в нашій країні був навіть Інститут живого слова.) У. р. не треба плутати з озвученою письмовою мовою, яка виникає при читанні вголос або відтворенні напам'ять письмового джерела. У умовах У. р., як правило, присутній безпосередній адресат мови, що. ОРФОЕПІЯ - (греч orthoepeia, від orthos - правильний і epos - мова), сукупність норм мови, що забезпечують єдність його звукового оформлення. Одноманітність звукового оформлення усної мови сприяє полегшенню язикового спілкування. О. складається історично разом з формуванням мови При цьому в різних мовах і в різні епохи міра суворості і одноманітності різні. Норми Об рус.язика склалися в своїх найважливіших рисах в 1-й підлогу 17 в як норми Моськ. говору, к-рі лише по мірі розвитку і зміцнення мови стали набувати характеру над норм. Остаточно вони склалися у 2-й підлогу 19 в В рус.язике і багатьох інш. БЛАГО - в етиці і філософії те, що містить в собі визначений покладе. значення. У антич. етич. вченнях трактувалося по-різному: як насолода або стриманість від пристрастей, як доброчесність в значенні панування розумної природи над нижчою і інш. У Платона Би, ототожнювалося з висш. рівнем в ієрархії буття. Аристотель розрізнював Б. тілесні (здоров'я, сила і т. п.), зовнішні (багатство, честь, слава і т. п.) і душевні (гострота розуму, нравств. доброчесність і т. д.). У ср. схоластиці вищі Б. втілював Бог, що є джерелом всіх Б. і кінцевою метою людських спрямувань. У европ. філософії нового часу.
Кожна вагома структурна частина курсової "Форми рельєфу земної поверхні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Стахович, Михайло Олександрович - (рід. в 1861 р.) - ліберал, що скотився до крайнім правим в 1905 році. З 1892 р. по 1895 р. елецкий ватажок дворянства, з 1895 р. орловский губернський ватажок. У той найбільш реакційний період самодержавного ладу Стахович був в очах Сипягина, Пльове і т. п. - революціонером. Його мова на місіонерському з'їзді в 1900 році трохи не спричинила його розжалування з ватажків дворянства. За участь в земському з'їзді в 1902 р. він отримав "найвищу" догану. У 1904 р. надрукував в # 2 "Права", 1904 р., різку статтю з приводу биття в Орлові поліцією і жандармами ні в чому неповинного мусульманина-сарта. # 2. Стуковенков Михайло Іванович - Стуковенков (Михайло Іванович, 1842 - 1897) - сифилидолог і дерматолог; в 1861 р. поступив студентом з Санкт-Петербургского університету в Імператорську медико-хірургічну академію, в якій закінчив курс в 1866 р.; в 1871 р. за дисертацію "Про вплив температури рідини, що вводиться в організм в формі їжі або питва на кількість і якісний склад молока" (Санкт-Петербург) удостоєний мірі доктора медицини. У війну 1877 - 1878 рр. був польовим хірургом діючої армії; по взятті міста Пльовни Стуковенков став завідувати санітарною частиною цього міста і полоненої армії Османа-паші, а. НИКОН РАДОНЕЖСКИЙ - ігумен, учень прп. Сергия Радонежського (ск. 17.11. 1426), народився в Юрьеве-Польському. Почувши про Радонежськом чудотворця, отрок прийшов до нього і просив постригти його в иноческий образ. Прп. Сергий послав хлопчика до свого учня прп. Афанасию Серпуховському опановувати важкою наукою чернечого життя. Лише після того як Никон був рукоположен в священний сан, прп. Сергий прийняв його в помешкання і наказав служити братии. Цілі дні проводив учень в монастирських справах, а ночі присвячував молитві. Бачачи таке завзяття, прп. Сергий дуже тішився і оселив його в своїй келії, щоб.
У вступі курсової "Форми рельєфу земної поверхні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Булгаков Петро Олексійович - Булгаков, Петро Олексійович - діяч по звільненню селян (помер в 1883 р.), служив у військовому міністерстві, з самого відкриття редакційних комісій (4 березня 1859 р.) знаходився в числі членів-експертів, в які запрошувалися дворяни-поміщики. Булгаков головував в адміністративному відділенні комісій і у весь час хворобі Я.І. Ростовцева заміняв останнього по виконанню обов'язків голови. У числі "Окремих думок членів редакційних комісій" (СПб., 1860, XI т. "Додатків до трудів редакційних комісій для складання положення про селян, що виходять з кріпосної залежності") надруковані наступні.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ - відносини між народами, опосредуемі при наявності держав відносинами державних інститутів і структур; історичне покликання міжнародних відносин - забезпечуючи разноплановий обмін між народами і країнами, реалізовувати у зовнішній міждержавній сфері корінні національно-державні інтереси своєї країни, свого народу, зіставляючи і погоджуючи їх з національно-державними інтересами інших країн і народів. Оскільки головним елементом міжнародних відносин, їх основою є національно-державні інтереси окремих країн, важливо враховувати наступне. Національно-державні інтереси - категорія. МОДЕРНІЗАЦІЯ - процес соціальних змін, за рахунок яких традиційні суспільства (їх уклад життя заснований на вписуванні всіх інновацій в традицію і збереження цієї традиції) трансформуються в "сучасні" (уклад життя заснований на привітанні інновацій і постійному переусвідомити традиції з позицій інновацій). Виникла в XVIII в. "теорія прогресу", що передувала теорії модернізації, має в основі уявлення про те, що різні народи і культури розвиваються відповідно до одних і тих же закономірностей, різниця ж між суспільствами визначається саме мірою їх розвитку. Теорію модернізації сформулював М. Вебер.
Список літератури курсової "Форми рельєфу земної поверхні" - більше 20 джерел. Оффшорний бізнес. Боротьба з відмиттям "брудних грошей" - Багато які оффшористали прибежищем для відмиття "брудних грошей", для відходу від податків і перетворився для ряду держав в "чорні діри" економіки. Практика перекладу капіталів за межу з метою зменшення податкових виплат настільки розповсюдилася в 90-е роки, що викликала необхідність вживання рішучих заходів на міжнародному рівні. Країни-члени ЄС досягли угоди по загальній стратегії боротьби з ухилянням від податків. Однак єдності на континенті немає. Якщо Ірландія і інші члени ЄС, що традиційно надавала податкові пільги нерезидентам, переходять до уніфікованих. УНІТАРНА ДЕРЖАВА - (від лати. unitas - єдність) - одна з форм територіально-політичної організації і управління державою, в якій реалізовується принцип розподілу влади між центром і місцевими органами, политико-правовий статус вхідних в державу становлячих частин. Унітарна держава характеризується наступними рисами: єдиною конституцією, системою органів державної влади, управління, судової системи, єдиним громадянством. Воно практично не надає вхідним в нього територіально-політичним утворенням самостійності, автономії. Політичне управління здійснюється з центра із застосуванням досить жорстких методів і.

Космос і хаос - (греч. kosmos і chaos) - категорії, що відображають загальну організацію буття будь-якого сущого. У античній філософії склалося уявлення об К. і Х. як порядку і безладді  в світі загалом. У християнській філософії було проведене зіставлення божественного порядку і порядку в цьому світі. Останній сприймався або як свідчення божественної мудрості, або як продукт діяльності "князя світу цього". У будь-якому випадку цей мир позбавлявся власних позитивних можливостей, і тому христинская філософія акосмична. Сучасна наука в особі синергетики показує взаємообумовленість порядку і безладдя.
Посилання в тексті роботи "Форми рельєфу земної поверхні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГАРУДА - віщий птах в індійській міфології. Назва переводиться з санскриту як "пожиратель". Зображався гігантським птахом з людським тулубом і головою орла, причому обличчя було білий, крила - червоні, тулуб - золотий. У индуистской і монгольській міфології вважався царем птахів. Був солярним символом. Згідно Махабхарате, при народженні небожители прийняли Гаруду за бога вогню - Агні. Гаруда добув для богів напій безсмертя - амриту. Перетворився в птаха внаслідок того, що побажав бути вище за Вішну. Як птах Гаруда дійсно виявився вище за Вішну, яку верхом на Гаруде відправлявся на війну з. Правова держава - /D/ Rechtsstaat/Е/ Rule of law; /F/ Etat de Droit; /Esp./ Estado derecho. Особливий тип державного пристрою, в основу якого встановлений принцип верховенства права над владою, незалежність кожного громадянина, його здатності бути паном самому собі, де етичні переконання, ідеали і цілі не підлягають владно-законодавчому визначенню. Правова держава забезпечує права людини, забороняє станові привілеї і їх соціальні аналоги, законодавче гарантує демократичні права - права активного громадянства. Правовий порядок може існувати в такому суспільстві, яке незалежно від держави має в своєму розпорядженні. ФЛЮГЕЛЬ - (Flugel) Джон Карл (1884-1955) - англійський психоаналітик, історик психології. Дістав гуманітарну освіту в Коледжі Оксфордського унта (1902-1908; бакалавр мистецтв, 1906; д-р соціології, 1908). З 1909 р. працював в Коледжі Лондонського ун-та (1910-1920 - асистент професора; 1920-1929- ст. викладач психології і філософії; з 1929- асистент професора). У 1911- 1920 рр. З 1920 р. він- соред. International journal of psycho-analysis. Перші свої дослідження Ф. проводив разом з В. Мак-Дугаллом (1909). Потім від експериментальних схем перемкнувся на схеми психоаналитического тлумачення. Намагався.

ПСИХОТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР - (PSYCHOTIC CHARACTER) Поняття, що відображає порушення характерологических структур, які в якісному відношенні можуть бути оцінені як досить специфічні і добре розпізнавані розлади, доповнюючі групу невротичних характерологических порушень. У широкому значенні синонімом психотического характеру є поняття прикордонна особистість. Як і при невротичному характері, елементи интрапсихического конфлікту кристаллизуются в своєрідну характерологическую структуру, відмінну власними (передбачуваними) способами адаптації і реагування на стресові ситуації. Хоч індивід з виявами психотического характеру. НАВІЮВАННЯ - En.: Suggestion Навіювання - це найбанальніше явище повсякденною життя. Як говорив Огурлайан (1982), "якщо я повторюю жест іншої людини, то вже можна сказати, що цей жест мені вселений". У гіпнозі пацієнт чує звернену до нього мову, тому неможливий, говорячи про гіпноз, не вдаватися до поняття навіювання. Але слово "навіювання" приховує різна реальність: між наданням можливості отримання нового досвіду з позиції готовності, як це пропонується новим гіпнозом, і фундаментальною гіпотезою традиційного гіпнозу - вірою в те, що стан гіпнозу дозволяє нав'язувати чужі ідеї, - лежить. СИТУАЦІЯ ПРОБЛЕМНА - виникаюче при виконанні практичного або теоретичного завдання усвідомлення того, що раніше засвоєних знань недостатньо, і поява суб'єктивної потреби в нових знаннях, що реалізовується в цілеспрямованій активності пізнавальній. Одне з центральних понять навчання проблемного. 1. Вмісна суперечність і не маючого однозначного рішення співвідношення обставин і умов, в яких розвертається діяльність індивіда або групи. 2. Психологічна модель умов породження мислення на основі ситуативно виникаючої пізнавальної потреби, форма зв'язку суб'єкта з об'єктом пізнання. Ситуація проблемна (=> проблема). ФАНТАЗІЯ ПРО БИТТЯ - Фантазія про те, як індивід б'є іншого або б'ють його самого, що звичайно супроводиться сексуальним збудженням і різноманітними содомазохистскими фантазіями. Подібні феномени можуть-характеризувати збудження при мастурбації, спостерігатися при інших подібних сексуальних діях або виражатися в явній формі у відносинах з партнером. Фантазуюча людина може ототожнювати себе або з однією з ролей, або з обома. Звичайно роль що б'є пов'язана з несвідомим бажанням бути активним, з фалічною агресивністю і мужністю. Роль того, що побивається має на увазі пасивність і несвідомі уявлення про.