ПЕРВИННИЙ АНАЛІЗ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(курсова робота з соціології)

Вступ.....3
Розділ 1. Суть соціологічного дослідження.....5
Розділ 2. Основні методи первинної обробки емпіричних даних.....8
2.1. Групування і емпірична типологізація.....8
2.2. Аналіз даних повторних і порівняльних досліджень.....15
2.3. Послідовність дій при аналізі даних.....23
Висновок.....30
Література.....32
Додатки 34

Для придбання курсової роботи "Первинний аналіз соціологічної інформації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Первинний аналіз соціологічної інформації"

Курсова робота "Первинний аналіз соціологічної інформації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Первинний аналіз соціологічної інформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Первинний аналіз соціологічної інформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Первинний аналіз соціологічної інформації" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ - - складова частина злочинності, одне з джерел формування злочинності дорослих. По ряду ознак П.н. відрізняється від злочинності дорослих і має свої особливості. Наприклад, по характеру злочинів підлітки частіше здійснюють крадіжки, грабунки, розбої і згвалтування, рідше за вбивство. У той же час мн. злочини підлітків планують зазделегідь і в ряді випадків використовують технічні засоби (число таких злочинів збільшилося в 90-е рр. вдвоє в порівнянні з 80-мі рр.). Предметами корисливого посягання підлітків виступають, як правило, різна аудіо-, відео- і інша апаратура, мотоцикли. ВЧИТЕЛЬ - - педагогічна професія і посада в системі загальної і професіонально-технічної освіти. Лише на перший погляд вчительська професія може показатися ретрансляцією знань. Насправді - це висока місія, призначення якої - створення і самовизначення особистості в культурі, затвердження людини в людині. При очевидній масовості педагогічної професії для оволодіння нею виявляється необхідною досить жорстка структура здібностей і якостей, певна соціально-психологічна схильність особистості. Одне з ведучих, стержневих утворень особистості У., що визначають її цілісність і готовність до. БРАТСЬКІ ШКОЛИ - 1) Уч. заклади, що існували в 16 - 18 вв. при братствах, нац. суспільств. об'єднаннях православних городян України і Білорусії (в складі Польско-Литов. гос-ва). Високим рівнем викладання відрізнялися Б. ш. у Львові (ок. 1585), в Вільнюсі (1585), Києві (1615), Луцьку (ок. 1617), Могильове (1590 - 92). Навчання в школах ділилося на 2 рівні. Мл. школярі вчилися грамоті і співу (по нотах), старші вивчали старославянский, греч. і лати. мови, граматику, риторику, поетику, елементи математики і філософії. Велике місце відводилося православному віровченню. У великих Б. ш. ставилися театральні спектаклі. Реформаторська педагогіка (рух нового виховання) - Реформаторська педагогіка (рух нового виховання) виступала проти интеллектуализма в навчанні. Зробити школу місцем підготовки людей нового типу, дозволити суперечність між вузькою спеціалізацією і задачами загального розвитку стало основною загальною ідеєю всіх нових педагогічних концепцій і напрямів: теорії вільного виховання, експериментальної педагогіки, прагматичної педагогіки (або прогрессивизма) і інш. Услід за традицією "природного і вільного виховання" ( Руссо) в основі реформаторської педагогіки лежав принцип педоцентризма - педагогічний процес повинен.
Кожна вагома структурна частина курсової "Первинний аналіз соціологічної інформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АНАНЬЕВ - Анатолій Андрійович (1925, Джамбул (Аул- Ата), Казахстан - 2001, Москва), російський прозаїк. Дитячі роки провів на Південному Уралі. Батько його був двічі розкуркулений. Ананьев - учасник Великої Вітчизняної війни. Багато які твори письменника, як відмічали критики, містять риси автобиографизма. Демобілізувавшись з армії в 1946 м., Ананьев закінчив сільськогосподарський ин-т, працював агрономом в колгоспі. Потім став журналістом, вчився на філологічному ф-ті Алма-Атинского ун-та, публікував перші нариси, розповіді, книгу віршів "Вірний шлях" (1956). Перша книга прози -. Александрійськиє справи або Справи язичницьких мучеників - I-III вв. н. е., відомі нам тільки в папирусних фрагментах, знайдених в Єгипті, більш або менш беллетризованні грецькі тексти - звіти про спори і імператорів, що проводилися в Римі в присутності процесах, в яких суперничали жителі Александрії і (частіше за все) представники александрийской єврейської общини. Описані в А.А. події розігрувалися в період між правлінням імператора Тіберія (може, навіть Серпня) до правління Коммода (180-192) і імператора Каракалли (211-217). У більшості своєму А.А. були написані на багато років пізніше, ніж сталися події, що описуються в них. Найбільш ймовірно, що. БОДУЕН ДЕ КУРТЕНЕ - (baudouin de Courteney) Іван Олександрович (1845, Радзимін - 1929, Варшава), польський лінгвіст, більше за 40 років що проробив в російських ун-тах (Казань, Тарту, Петербург) і що надав величезний вплив на русистику. Бодуен повернув лінгвістику до вивчення живих мов, їх змін і взаємовпливу (в 19 в. вважалося гідним вивчення лише мертві мови - грецькі і латинь). Сформулював багато які ідеї, що стали аксіомами для лінгвістики 20 в. Багато які вважають, що Ф. де Соссюр був під впливом ідей Бодуена (вони були знайомі і засідали разом в Паріжськом лінгвістичному суспільстві, переписувалися). Бодуен.
У вступі курсової "Первинний аналіз соціологічної інформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КНЯЗІВСТВО - земля, територія, освічена на цій території держава на чолі з князем; звичайно називалося по своїй столиці; перші російські К. виникли в X-XI вв.; в середині XVI в. були об'єднані в складі єдиного Московського царства (див. Доля). "Зі часу Олега князья для управління містами призначають своїх дружинників, які є під ім'ям мужей при Олегові, посадников, починаючи з Ярополка, і намісників з половини XII сторіччя. Діяльність посадников і намісників спиралася на особливий характер їх служби, по якому вони, вважаючи себе що зобов'язують князя свого службою, дивилися на кероване ними.

ШЕРШЕНЕВИЧ - Вадим Габріельович (1893, Казань - 1942, Барнаул), російський поет. Син професора; закінчив фізико-математичний ф-т Московського ун-та. Починав як епігон символізму: збірники "Весняні проталинки" (1911), "Carmina" (1913). У збірниках "Романтична пудра", "Екстравагантні флакони" (обидва - 1913), "Бистрь", "Вічний жид. Трагедія прекрасного відчаю", "Автомобілья хода" (все - 1916) позначилася близькість до его-, потім кубофутуристам, вплив поезії раннього В. В. Маяковського: разом з ним, Д. Д. Бурлюком і В. В. Каменським. НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІЗМ (нацизм) - ідеологія, політичний рух, а в 1933-45 рр. і державний режим в Німеччині, що додали при диктатурі А. Гитлера законну силу найбільш агресивним спрямуванням правого екстремізму і расизму. Одне з небагато вчень в світовій історії, визнане на міжнародно-правовому рівні людиноненависницьким, пропаганда його заборонена у всьому цивілізованому світі і сама по собі є злочином. Відносно націонал-соціалістичних переконань принципи плюралізму і свободи слова, що є священними для демократичної цивілізації, не діють: нацизм, як і расизм, шовінізм, тероризм, оголошений міжнародним співтовариством поза.
Список літератури курсової "Первинний аналіз соціологічної інформації" - більше 20 джерел. ЛИБЕРТАРИЗМ - (від англ, liberty - свобода) - ідейно-політична течія, що заявляє про себе як про спадкоємця класичної ліберальної традиції, як про "єдино справжній лібералізм сучасності", який "абсолютно незаслужено розцінюється як консерватизм". З питань, що стосуються державно-політичної системи, співвідношення економічних, соціальних і політичних аспектів, взаємовідносин індивіда, держави і суспільства либертаристи займають позиції не тільки право за лібералів, але і консерваторів (см: Лібералізм, Консерватизм). Вони є правими радикалами, т. до. ратувати за зміну основ. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА - (POLITICAL CULTURE) - сукупність типових зразків, що соціально передаються поведінки (behaviour patterns), що засвоюються шляхом навчання,, що характеризує управління і політику в даному суспільстві. Часто супутнім смисловим значенням поняття, що розглядається виступає психологічне вимірювання політичної поведінки - переконання, почуття і ціннісні орієнтації. Конкретна політична культура є продукт історичного досвіду даного суспільства загалом, а також особистого досвіду, сприяючого социализации кожного з індивідів. У рамках тієї або інакшої національної політичної культури.

ВІРА - стан суб'єкта, тісно пов'язаний з духовним світом особистості, виникаючий на основі певної інформації про об'єкт, вираженій в ідеях або образах, що супроводиться емоцією упевненості і рядом інш. почуттів і службовець мотивом, стимулом, установкою і орієнтиром людської діяльності. У історії філософії і психології розрізнюють три вигляду теорій В.: емоційні, розглядаючі В. переважне як почуття (Юм. Джеме і інш.); інтелектуальні, в к-рих В. трактується як феномен інтелекту (Дж. Ст. Милль, Брентано, Гегель і інш.); вольові, визнаючі В. атрибутом волі (Декарт. Фихте і інш.). В. є необхідним елементом.
Посилання в тексті роботи "Первинний аналіз соціологічної інформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗДОРОВ'Я - це цінність, пов'язана зі здатністю взаємодіючих систем організму людини забезпечувати реалізацію генетичних програм, гармонійну єдність його біологічних і соціальних якостей, що дозволяють йому пристосуватися до умов макро- і микросфери, а також вести продуктивне в соціальному і економічному плані життя. По визначенню експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, "здоров'я - це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів". При визначенні здоров'я деякими дослідниками підкреслюються енергетичні показники сили і. ПЛИФОН, Плетон - Георгій Геміст (ок. 1355, Константінополь, - 25.6.1452, Містра), визант. философ-платоник, вчений і политич. діяч. Викладав філософію в Містре. Розробив проекти широких политич. реформ, покликаних вивести Гренцию з кризи визант. державність і повернути її до споконвічних, антич. початкам (в русявий. пер. див. "Ренчи про реформи", "Візантійський літопис", 1953, т. 6). У 1438-39 П., беручи участь в роботі Феррарськофлорентійського собору, зблизився з итал. гуманістами, акнтивно пропагував греч. філософію (платонизм) і науку. Його вплив породив задум створення. Дослідження мозкового кровотока - (cerebral blood flow studies) Прі И. м. до. вимірюється загальний або локальний мозковий кровоток, з тим щоб визначити області нормального, підвищеного або зниженого кровоснабжения головного мозку. Визначення мозкового кровотока може зажадатися по будь-якій з наступних причин: щоб а) оцінити ризик недостатнього кровоснабжения головного мозку (церебральна ішемія) перед хірургічною операцією; б) контролювати мозкову кровоток під час хірургічної операції; в) оцінити потенціал видужання хворого і ефективність проведеної хірургічної операції; г) визначити рівень кровоснабжения мозку при підвищеному.

НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ - цілісна система уявлень про мир, його структурні характеристики і закономірності, що виробляється внаслідок систематизації і синтезу фундаментальних досягнень науки. Н. до. м. - особлива форма наукового теоретичного знання, що розвивається в процесі історичної еволюції науки. Є предметним, об'єктивно істинним знанням, що відрізняє її від вненаучних і донаучних картин світу (напр., міфологічної, релігійної). Н. до. м. є найважливішим компонентом наукового світогляду, хоч і не вичерпує його, оскільки світогляд включає в себе не тільки знання, але і переконання, ціннісні орієнтації, ідеали і. УВАГА - зосередженість свідомості і спрямованість психічної діяльності людини на певні об'єкти. Суб'єктивно увага виражається в більшій або меншій заглибленості в діяльність, поглощенность нею. Розрізнюють мимовільне і довільне В. Непроїзвольноє В. зумовлюється новизною, фізичною інтенсивністю, контрастностью, значущістю об'єкта для особистості. Проїзвольноє В. проводиться навмисно внаслідок спеціального вольового зусилля. Основні характеристики В.: вибірковість, стійкість, об'єм, можливість розподілу і перемикання. Ізбірательность В. пов'язана з можливістю успішної настройки (при наявності перешкод). ЕМПІРИЗМ - Широко поширена філософська позиція, що засновується на фундаментальному допущенні, що все знання виходить з досвіду. Історично основи емпіричної традиції були закладені в роботах ряду британських філософів 17-го і 18-го сторіч (Дж. Локка, Д. Юма, Д. Берклі, Д. Гартлі). Щоб чітко зрозуміти цей термін, треба розділяти емпіризм як теорію і емпіризм як метод. У теорії основне припущення, що знання з'являється внаслідок досвіду і навчання. У крайній формі (свідомість розуміється як така, що являє собою при народженні tabula rasa або "пусте місце") ця теорія зараз не може прийматися всерйоз - дані про. МЕТОДОЛОГІЯ ЕТНОПСИХОЛОГИИ - (від греч. methodos - шлях дослідження, теорія, вчення) - термін, уживаний для позначення вчення про ідейні позиції цієї науки, загальної концепції принципів побудови, форм, методів, способів і прийомів пізнання нею свого об'єкта дослідження - психіки представників конкретної етнічної спільності. М.е. визначається властивостями її предмета: щоб успішно дослідити національно-психологічні особливості людей, треба вірно уявити собі їх зміст, закономірності їх розвитку, співвідношення з іншими елементами суспільної свідомості, вплив на інші явища. Лише пізнання реальних властивостей і закономірностей.