На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

ПЕРВИННИЙ АНАЛІЗ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(курсова робота з соціології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Суть соціологічного дослідження ... 5
Розділ 2. Основні методи первинної обробки емпіричних даних ... 8
2.1. Групування і емпірична типологізація ... 8
2.2. Аналіз даних повторних і порівняльних досліджень ... 15
2.3. Послідовність дій при аналізі даних ... 23
Висновок ... 30
Література ... 32
Додатки 34

Для придбання курсової роботи "Первинний аналіз соціологічної інформації" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Первинний аналіз соціологічної інформації"

Курсова робота "Первинний аналіз соціологічної інформації" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Первинний аналіз соціологічної інформації", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Первинний аналіз соціологічної інформації" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Первинний аналіз соціологічної інформації" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ - - складова частина злочинності, одне з джерел формування злочинності дорослих. По ряду ознак П.н. відрізняється від злочинності дорослих і має свої особливості. Наприклад, по характеру злочинів підлітки частіше здійснюють крадіжки, грабунки, розбої і згвалтування, рідше за вбивство. У той же час мн. злочини підлітків планують зазделегідь і в ряді випадків використовують технічні засоби (число таких злочинів збільшилося в 90-е рр. вдвоє в порівнянні з 80-мі рр.). Предметами корисливого посягання підлітків виступають, як правило, різна аудіо-, відео- і інша апаратура, мотоцикли. ВЧИТЕЛЬ - - педагогічна професія і посада в системі загальної і професіонально-технічної освіти. Лише на перший погляд вчительська професія може показатися ретрансляцією знань. Насправді - це висока місія, призначення якої - створення і самовизначення особистості в культурі, затвердження людини в людині. При очевидній масовості педагогічної професії для оволодіння нею виявляється необхідною досить жорстка структура здібностей і якостей, певна соціально-психологічна схильність особистості. Одне з ведучих, стержневих утворень особистості У., що визначають її цілісність і готовність до. БРАТСЬКІ ШКОЛИ - 1) Уч. заклади, що існували в 16 - 18 вв. при братствах, нац. суспільств. об'єднаннях православних городян України і Білорусії (в складі Польско-Литов. гос-ва). Високим рівнем викладання відрізнялися Б. ш. у Львові (ок. 1585), в Вільнюсі (1585), Києві (1615), Луцьку (ок. 1617), Могильове (1590 - 92). Навчання в школах ділилося на 2 рівні. Мл. школярі вчилися грамоті і співу (по нотах), старші вивчали старославянский, греч. і лати. мови, граматику, риторику, поетику, елементи математики і філософії. Велике місце відводилося православному віровченню. У великих Б. ш. ставилися театральні спектаклі. Реформаторська педагогіка (рух нового виховання) - Реформаторська педагогіка (рух нового виховання) виступала проти интеллектуализма в навчанні. Зробити школу місцем підготовки людей нового типу, дозволити суперечність між вузькою спеціалізацією і задачами загального розвитку стало основною загальною ідеєю всіх нових педагогічних концепцій і напрямів: теорії вільного виховання, експериментальної педагогіки, прагматичної педагогіки (або прогрессивизма) і інш. Услід за традицією "природного і вільного виховання" ( Руссо) в основі реформаторської педагогіки лежав принцип педоцентризма - педагогічний процес повинен.
Кожна вагома структурна частина курсової "Первинний аналіз соціологічної інформації" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

АНАНЬЕВ - Анатолій Андрійович (1925, Джамбул (Аул- Ата), Казахстан - 2001, Москва), російський прозаїк. Дитячі роки провів на Південному Уралі. Батько його був двічі розкуркулений. Ананьев - учасник Великої Вітчизняної війни. Багато які твори письменника, як відмічали критики, містять риси автобиографизма. Демобілізувавшись з армії в 1946 м., Ананьев закінчив сільськогосподарський ин-т, працював агрономом в колгоспі. Потім став журналістом, вчився на філологічному ф-ті Алма-Атинского ун-та, публікував перші нариси, розповіді, книгу віршів "Вірний шлях" (1956). Перша книга прози -. Александрійськиє справи або Справи язичницьких мучеників - I-III вв. н. е., відомі нам тільки в папирусних фрагментах, знайдених в Єгипті, більш або менш беллетризованні грецькі тексти - звіти про спори і імператорів, що проводилися в Римі в присутності процесах, в яких суперничали жителі Александрії і (частіше за все) представники александрийской єврейської общини. Описані в А.А. події розігрувалися в період між правлінням імператора Тіберія (може, навіть Серпня) до правління Коммода (180-192) і імператора Каракалли (211-217). У більшості своєму А.А. були написані на багато років пізніше, ніж сталися події, що описуються в них. Найбільш ймовірно, що. БОДУЕН ДЕ КУРТЕНЕ - (baudouin de Courteney) Іван Олександрович (1845, Радзимін - 1929, Варшава), польський лінгвіст, більше за 40 років що проробив в російських ун-тах (Казань, Тарту, Петербург) і що надав величезний вплив на русистику. Бодуен повернув лінгвістику до вивчення живих мов, їх змін і взаємовпливу (в 19 в. вважалося гідним вивчення лише мертві мови - грецькі і латинь). Сформулював багато які ідеї, що стали аксіомами для лінгвістики 20 в. Багато які вважають, що Ф. де Соссюр був під впливом ідей Бодуена (вони були знайомі і засідали разом в Паріжськом лінгвістичному суспільстві, переписувалися). Бодуен.
У вступі курсової "Первинний аналіз соціологічної інформації" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КНЯЗІВСТВО - земля, територія, освічена на цій території держава на чолі з князем; звичайно називалося по своїй столиці; перші російські К. виникли в X-XI вв.; в середині XVI в. були об'єднані в складі єдиного Московського царства (див. Доля). "Зі часу Олега князья для управління містами призначають своїх дружинників, які є під ім'ям мужей при Олегові, посадников, починаючи з Ярополка, і намісників з половини XII сторіччя. Діяльність посадников і намісників спиралася на особливий характер їх служби, по якому вони, вважаючи себе що зобов'язують князя свого службою, дивилися на кероване ними.

ШЕРШЕНЕВИЧ - Вадим Габріельович (1893, Казань - 1942, Барнаул), російський поет. Син професора; закінчив фізико-математичний ф-т Московського ун-та. Починав як епігон символізму: збірники "Весняні проталинки" (1911), "Carmina" (1913). У збірниках "Романтична пудра", "Екстравагантні флакони" (обидва - 1913), "Бистрь", "Вічний жид. Трагедія прекрасного відчаю", "Автомобілья хода" (все - 1916) позначилася близькість до его-, потім кубофутуристам, вплив поезії раннього В. В. Маяковського: разом з ним, Д. Д. Бурлюком і В. В. Каменським. НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІЗМ (нацизм) - ідеологія, політичний рух, а в 1933-45 рр. і державний режим в Німеччині, що додали при диктатурі А. Гитлера законну силу найбільш агресивним спрямуванням правого екстремізму і расизму. Одне з небагато вчень в світовій історії, визнане на міжнародно-правовому рівні людиноненависницьким, пропаганда його заборонена у всьому цивілізованому світі і сама по собі є злочином. Відносно націонал-соціалістичних переконань принципи плюралізму і свободи слова, що є священними для демократичної цивілізації, не діють: нацизм, як і расизм, шовінізм, тероризм, оголошений міжнародним співтовариством поза.
Список літератури курсової "Первинний аналіз соціологічної інформації" - більше 20 джерел. ЛИБЕРТАРИЗМ - (від англ, liberty - свобода) - ідейно-політична течія, що заявляє про себе як про спадкоємця класичної ліберальної традиції, як про "єдино справжній лібералізм сучасності", який "абсолютно незаслужено розцінюється як консерватизм". З питань, що стосуються державно-політичної системи, співвідношення економічних, соціальних і політичних аспектів, взаємовідносин індивіда, держави і суспільства либертаристи займають позиції не тільки право за лібералів, але і консерваторів (см: Лібералізм, Консерватизм). Вони є правими радикалами, т. до. ратувати за зміну основ. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА - (POLITICAL CULTURE) - сукупність типових зразків, що соціально передаються поведінки (behaviour patterns), що засвоюються шляхом навчання,, що характеризує управління і політику в даному суспільстві. Часто супутнім смисловим значенням поняття, що розглядається виступає психологічне вимірювання політичної поведінки - переконання, почуття і ціннісні орієнтації. Конкретна політична культура є продукт історичного досвіду даного суспільства загалом, а також особистого досвіду, сприяючого социализации кожного з індивідів. У рамках тієї або інакшої національної політичної культури.

ВІРА - стан суб'єкта, тісно пов'язаний з духовним світом особистості, виникаючий на основі певної інформації про об'єкт, вираженій в ідеях або образах, що супроводиться емоцією упевненості і рядом інш. почуттів і службовець мотивом, стимулом, установкою і орієнтиром людської діяльності. У історії філософії і психології розрізнюють три вигляду теорій В.: емоційні, розглядаючі В. переважне як почуття (Юм. Джеме і інш.); інтелектуальні, в к-рих В. трактується як феномен інтелекту (Дж. Ст. Милль, Брентано, Гегель і інш.); вольові, визнаючі В. атрибутом волі (Декарт. Фихте і інш.). В. є необхідним елементом.
Посилання в тексті роботи "Первинний аналіз соціологічної інформації" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗДОРОВ'Я - це цінність, пов'язана зі здатністю взаємодіючих систем організму людини забезпечувати реалізацію генетичних програм, гармонійну єдність його біологічних і соціальних якостей, що дозволяють йому пристосуватися до умов макро- і микросфери, а також вести продуктивне в соціальному і економічному плані життя. По визначенню експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, "здоров'я - це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів". При визначенні здоров'я деякими дослідниками підкреслюються енергетичні показники сили і. ПЛИФОН, Плетон - Георгій Геміст (ок. 1355, Константінополь, - 25.6.1452, Містра), визант. философ-платоник, вчений і политич. діяч. Викладав філософію в Містре. Розробив проекти широких политич. реформ, покликаних вивести Гренцию з кризи визант. державність і повернути її до споконвічних, антич. початкам (в русявий. пер. див. "Ренчи про реформи", "Візантійський літопис", 1953, т. 6). У 1438-39 П., беручи участь в роботі Феррарськофлорентійського собору, зблизився з итал. гуманістами, акнтивно пропагував греч. філософію (платонизм) і науку. Його вплив породив задум створення. Дослідження мозкового кровотока - (cerebral blood flow studies) Прі И. м. до. вимірюється загальний або локальний мозковий кровоток, з тим щоб визначити області нормального, підвищеного або зниженого кровоснабжения головного мозку. Визначення мозкового кровотока може зажадатися по будь-якій з наступних причин: щоб а) оцінити ризик недостатнього кровоснабжения головного мозку (церебральна ішемія) перед хірургічною операцією; б) контролювати мозкову кровоток під час хірургічної операції; в) оцінити потенціал видужання хворого і ефективність проведеної хірургічної операції; г) визначити рівень кровоснабжения мозку при підвищеному.

НАУКОВА КАРТИНА СВІТУ - цілісна система уявлень про мир, його структурні характеристики і закономірності, що виробляється внаслідок систематизації і синтезу фундаментальних досягнень науки. Н. до. м. - особлива форма наукового теоретичного знання, що розвивається в процесі історичної еволюції науки. Є предметним, об'єктивно істинним знанням, що відрізняє її від вненаучних і донаучних картин світу (напр., міфологічної, релігійної). Н. до. м. є найважливішим компонентом наукового світогляду, хоч і не вичерпує його, оскільки світогляд включає в себе не тільки знання, але і переконання, ціннісні орієнтації, ідеали і. УВАГА - зосередженість свідомості і спрямованість психічної діяльності людини на певні об'єкти. Суб'єктивно увага виражається в більшій або меншій заглибленості в діяльність, поглощенность нею. Розрізнюють мимовільне і довільне В. Непроїзвольноє В. зумовлюється новизною, фізичною інтенсивністю, контрастностью, значущістю об'єкта для особистості. Проїзвольноє В. проводиться навмисно внаслідок спеціального вольового зусилля. Основні характеристики В.: вибірковість, стійкість, об'єм, можливість розподілу і перемикання. Ізбірательность В. пов'язана з можливістю успішної настройки (при наявності перешкод). ЕМПІРИЗМ - Широко поширена філософська позиція, що засновується на фундаментальному допущенні, що все знання виходить з досвіду. Історично основи емпіричної традиції були закладені в роботах ряду британських філософів 17-го і 18-го сторіч (Дж. Локка, Д. Юма, Д. Берклі, Д. Гартлі). Щоб чітко зрозуміти цей термін, треба розділяти емпіризм як теорію і емпіризм як метод. У теорії основне припущення, що знання з'являється внаслідок досвіду і навчання. У крайній формі (свідомість розуміється як така, що являє собою при народженні tabula rasa або "пусте місце") ця теорія зараз не може прийматися всерйоз - дані про. МЕТОДОЛОГІЯ ЕТНОПСИХОЛОГИИ - (від греч. methodos - шлях дослідження, теорія, вчення) - термін, уживаний для позначення вчення про ідейні позиції цієї науки, загальної концепції принципів побудови, форм, методів, способів і прийомів пізнання нею свого об'єкта дослідження - психіки представників конкретної етнічної спільності. М.е. визначається властивостями її предмета: щоб успішно дослідити національно-психологічні особливості людей, треба вірно уявити собі їх зміст, закономірності їх розвитку, співвідношення з іншими елементами суспільної свідомості, вплив на інші явища. Лише пізнання реальних властивостей і закономірностей.