Особливості порядку слів в анотаціях

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження особливостей порядку слів в анотаціях ... 5
1.1. Суть, види та класифікація анотацій ... 5
1.2. Особливості етапів розвитку теорії та методики анотування ... 10
Розділ 2. Аналіз Особливостей порядку слів в анотаціях ... 17
2.1. Основні положення методики анотування ... 17
2.2. Вимоги до тексту анотації ... 22
2.3. Особливості порядку слів в анотації ... 24
2.4. Помилки в анотаціях до кандидатської та докторської дисертацій ... 28
Висновки ... 34
Список використаних джерел ... 36

Для придбання курсової роботи "Особливості порядку слів в анотаціях" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Особливості порядку слів в анотаціях"

Курсова робота "Особливості порядку слів в анотаціях" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Особливості порядку слів в анотаціях", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Особливості порядку слів в анотаціях" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Особливості порядку слів в анотаціях" і призначений виключно для пошукових систем.

ДАГЕСТАН - входить в Рос. Федерацію. Пл. 50,3 тис. км2. Нас. 1823 тис. чол. (1989). Столиця - Махачкала. На терр. Д. проживає багато народності і етнич. груп, якби. численні з них: аварци, даргинци, кумики, лезгини, лакци, табасаранци. У 1989 на 1000 чол. населення у віці 10 років і старше доводилося 760 чол. з висш. і ср. (повним і неповним) освітою (в 1979 - 616 чол.). У галузях зайняте св. 250 тис. фахівців, в т. ч. св. 89 тис. чол. з вищим і св. 160 тис. чол. зі ср. спец. освітою. У 5 - 8 вв. на терр. Д. була відома аг-ванская писемність. У період араб. завоювання розповсюдилася араб. письменость. З. ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛИ -   - в Росії до 1917 початкові школи, керовані духовенством. Почали створювати на початку 18 в. Духовний регламент (1721) наказав засновувати всесословні училища при архиерейских будинках (архиерейские школи) і монастирях. Курс більшості подібних шкіл обмежувався граматикою, читанням букваря, арифметикою. З 1730 архиерейские школи почали перетворюватися в семінарії, число ж початкових училищ, що знаходилися у ведінні духовенства, залишалося незначним. Створені по Статуту 1804 приходські училища розглядалися як нижча ланка світських шкіл, підлеглих МНП, однак викладали в. ПИСКУНІВ Олексій Іванович - (р. 24.2.1921, м. Оханск Пермської обл.), історик педагогіки, акад. РАО (з 1993; акад. АПН СРСР з 1971), д-р пед. наук (1965), проф. (1968). Закінчив Ставропольський пед. ин-т (1942). Пед. діяльність початків вчителем в 1940, потім викладав у вузах. З 1955 працював в Ін-ті теорії і історії педагогіки АПН РСФСР (потім НДІ ОП АПН СРСР) - ст. науч. співробітник, зав. сектором, заст. директора, в 1974 - 80 директор. У 1971- 1976 член През., акад.-секретар Відділення теорії і історії педагогіки АПН СРСР. Одночасно в 1969 - 71 проф., в 1980 - 92 зав. кафедрою педагогіки МГПИ. Автор ряду робіт по історії. Вітагенний досвід -   "Вітагенний досвід в системі педагогічного знання означає процес самопознания, самосозидания людиною своєї особистості. Необхідність його включення в систему педагогічних понять зумовлена потребами особово орієнтованого утворення, що створює умови для саморазвития дитини. - В витагенном досвіді втілюються такі компоненти: - знання і розуміння суті свого "Я"; - емоційно-ціннісне відношення до своєї персони; - способи і прийоми особової рефлексії; "Я-концепція" як образ, а не соціальний зразок; - розуміння і уявлення про значення життя як проект і стратегія.
Кожна вагома структурна частина курсової "Особливості порядку слів в анотаціях" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КИРИЛО ТУРОВСКИЙ - (ок. 1130 - не пізнє 1182), єпископ, духовний письменник, якого сучасники називали "Златоустом, паче всьому воссиявших на Русі". Кирило старанно вивчав божественні книги і був начитаний в них. Постригся в ченці, вдавався аскезе, став самітником, "столпником". На прохання князя і народу в 1169 став єпископом в м. Турове. Кирило активно брав участь в політичній і ідеологічній боротьбі свого часу, можливо, в теологических спорах. У "Оповіді" (XIII в.) повідомляється, що він викривав псевдовчення Федора, поставленого єпископом кн. Андрієм Боголюбським без санкції Київського митрополита. МУСТАФА III - Турецький султан з династії Османов, що правив в 1757-1774 рр. Син Ахмада III. Рід. 28 янв. 1717 р.? 21 янв. 1774 р. Перш ніж зійти на престол, Мустафа 30 років провів в ізоляції в кафесе серед євнуха і жінок, вибраного підозрілими родичами йому в дружини через їх неродючість. Його життя не раз наражалося на небезпеку, і, щоб забезпечити себе від отрут, він вивчав медицину. Як государ Мустафа залишив про себе сприятливі спогади. Він був заступником вчених, особливо законознавців і богословів, пристрасно любив тілесні вправи, був працелюбний, навіть трохи копіткіший, порівняно целомудренен і настільки. Родіславський Володимир Іванович - Родіславський (Володимир Іванович, 1828 - 1885) - письменник. Закінчив курс в Московському університеті; перебував правителем канцелярії московського генерал-губернатора. Був фундатором і першим секретарем "Суспільства російських драматичних письменників". Надрукував: "Горпина Тімофеєвна Сабурова", біографічний нарис ("Пантеон", 1855, № 9), "Лукавий поплутав", розповідь (ib., № 11), "Сергій Васильович Васильев" (Москва, 1862), "Було так пройшло", комедія в 4 діях, передел. з німецького ("Російська.
У вступі курсової "Особливості порядку слів в анотаціях" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Кубатов Магомет Сулейманович - (він же Сальманович) (1833-1898), полковник (до 10.1879), з кабардинських узденей 3-й міри (уорк-шаотлухус). Народився в Кабарде на хуторі Кубатова, пізніше приєднаному до аулу князя Іналова. Виховувався в кадетському корпусі, по закінченні якого 08.08.1850 зарахований в Гусарський (перейменований в 4-й гусарський Маріупольський) полк, з 12.12.1851 прикомандирований до гусарського генерала-фельдмаршала графа Радецкого (перейменований в 7-й гусарський Білоруський принца Оранського) полицю. "Користувався загальною любов'ю товаришів". Учасник походу російських військ в Угорщину і.

Зеленішавши Іван Федорович - Зеленішавши Іван Федорович - сифилидолог. Народився в 1860 р. Закінчив курс у військово-медичній академії; отримав міру доктора медицини за дисертацію "До питання об сифилитической і ртутну хлороанемии". Був професором в Харкові, тепер складається професором дерматології і директором клініки шкіряних і венеричних хвороб в Московському університеті. У 1900 р. заснував Харківське дерматологічне і венерологическое суспільство. З 1901 р. редактор-видавець "Російського журналу шкіряних і венеричних хвороб", їм же заснованого. З наукових його робіт, числом понад 120, найважливіші: "До етіології. Булгаков Сергій Миколайович - (16 червня 1871, м. Лівни Орловської губернії, - 13 липня 1944, Париж). Син священика. У 1885 - 88 вчився в Орловської духовній семінарії, в 1890 - 94 - на юридичному факультеті Московського університету. Захопився марксизмом. Перша книга Булгакова - "Про ринки при капіталістичному виробництві" (М., 1897). З 1901 у Києві, професор Політехнічного інституту і приват-доцент університету. У цей час відбувається перехід Булгакова від матеріалізму до "етичного ідеалізму" ( "Від марксизму до ідеалізму", СПб., 1903). У роботах з аграрного питання відстоює теорію стійкості селянського господарства (.
Список літератури курсової "Особливості порядку слів в анотаціях" - більше 20 джерел. ПОЛІТИКИ - (греч. politike - мистецтво управління державою) - діяльність індивідів і соціальних груп, пов'язана з відносинами з приводу завоювання, утримання і використання влади з метою реалізації своїх інтересів. Автором терміну вважається Арістотель, що визначив політику як цивілізовану форму спільності, службовців досягненню "загального блага". До основних сучасних підходів до визначення політики відносять: коммуникативний (політика як сфера інтеграції або боротьби індивідів і соціальних груп), директивний (політика як відносини з приводу влади), функціональний (політика як діяльність. Політична соціалізація - процес засвоєння людиною правив політичних інституційних відносин, норм і цінностей політичної культури, сприяючих формуванню у нього необхідних якостей для адаптації до політичної системи і для виконання різних видів політичної діяльності. У ході П. з. у людини складаються знання про політику, формуються навики і уміння виконання політичних ролей, т, е. у Нього складаються ясні уявлення про те, що потрібно від нього як від громадянина або підданого, виборця, платника податків, депутата, члена політичної партії і т. д., якими правами він буде володіти, якщо займе ту або інакшу позицію в.

"РІЧ В СОБІ" - филос. термін, що означає речі як їх існують самі по собі (або "в собі"), на відміну від того, якими вони є "для нас" - в нашому пізнанні. Відмінність ця розглядалася ще в древності, але особливе значення придбало в 17-18 вв., коли до цього приєдналося питання про здатність (або нездатність) нашого пізнання осягати "речі в собі". Поняття "речі в собі" стало одним з основних в "Критиці чистого розуму" Канта, згідно з до-ромом теоретич. дізнання можливе лише відносно явищ, але не відносно "речі в собі", цієї непізнаваної основи почуттєво.
Посилання в тексті роботи "Особливості порядку слів в анотаціях" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ГЕФЕСТ - Бог вогню і ковальської справи. Олімпійське божество малоазийского походження, що вмістило в себе древнейшие риси вогненної стихії. Г. виступає або як фетиш полум'я, або як повелитель вогню. Його походження трактується двояко. Він - син Зевса і Гери, але він же син тільки Гери, народжений нею в помсту Зевсу. Батьки недолюблювали його і двічі скидали на землю: одного разу це зробила мати, за що він їй помстився, прикувавши до трону, в інший раз Зевс, коли Г. захищав перед ним Геру. Г. хром на обидві ноги і потворний. Але разом з тим, він бере в дружини прекрасну богиню Афродіту, що обманювала. ШЕЛГУНОВ Микола Васильович (1824 - 91) - русявий. революційний демократ і суспільний діяч, послідовник Чернишевського. Виступав зі статтями з питань філософії, історії, політики і економік, а також як художнього критика і популяризатора естественнонаучних знань. У прокламаціях "До молодого покоління, "До солдатів різко критикував реформу 1861, закликаючи до селянської революції. За виступи проти кріпосницьких порядків неодноразово арештовувався. Ш. сприяв проникненню в Росію ідей марксизму. У статті "Робочий пролетаріат в Англії і Франції (1861) він виклав осн. ідеї книги Енгельса "Положення робочого класу в. ПАНКРЕАТИТ - (pancreatitis) - запалення підшлункової залоза. Гострий панкреатит (acute pancreatitis) звичайно розвивається раптово і характеризується сильним болем у верхній частині живота і спини, яка нерідко може супроводитися розвитком шоку; причини виникнення гострого панкреатита до кінця не вивчені, однак встановлено, що він може розвиватися при наявності у людини каменів в жовчному пузирі, а також у людей, страждаючих алкоголізмом. Він може бути помилково прийнятий за прорив пептичсской виразки, однак його симптоми відрізняються від перфоративной виразки тим, що в цьому випадку в крові значно.

СВІДОМІСТЬ ПОЛІТИЧНА - відображення і осмислення людьми політичного буття, а також предметне відношення до нього. У структуру С.п. включаються політичні норми і цінності, політичні переконання і уявлення, теоретичні і емпіричні знання. С.п. формується в процесі політичної социализации. Функції С.п.: 1) регулятивная (С.п. регулює соціальну поведінку людей на основі сприйняття дійсності, а також на основі сукупності політичних ідей, норм, представлень і переконань); 2) пізнавально-інформаційна (люди вимушені постійно робити вибір, в тому числі і політичний; все це підштовхує їх до пізнання світу політики, до. СИНЕСТЕЗИЯ - (від греч. synesthesis - спільне почуття, одночасне відчуття) - наявність в механізмі відчуттів межанализаторних зв'язків (див. Зв'язки між аналізаторами). Явленіє С. важливе для інженерної психології в тому плані, що оператору доводиться реагувати часто не тільки на одиночні сигнали, а на цілі комплекси подразників, причому часто різної модальності. Так, напр., шофер виявляє порушення в роботі мотора і по приладах, і по звуку його роботи, а іноді і по запаху. Подібні комплекси відчуттів дають йому більш повну інформаційну основу для різносторонньої думки про стан. МОДЕЛЬ СТЕЖЕННЯ - (від франц. modele - зразок...) - математична модель діяльності оператора, що використовує математичний апарат теорії автоматичного управління і заснована на представленні оператора як стежача ланка в системі автоматичного управління. М. з. звичайно включаються як складові частини в більш загальні моделі систем із замкненим контуром. Оскільки функціонування технічних ланок такої системи описується за допомогою передавальних функцій, то і діяльність оператора також представляється передавальній функції об'єкта управління. При цьому целесообразно.максимально спростити цю функцію, але. F43.0 Реакція на гострий стрес. - А. Воздействіє виняткове медичного або фізичного стрессора. Б. Симптоми виникають негайно услід за подверженностью стрессору (протягом 1 години). В. Виделяются дві групи симптомів; реакція на гострий стрес поділяється: F43.00 легка виконується тільки нижченаведений критерій 1) F43.01 помірна виконується критерій 1) і є будь-які два симптоми з критерію 2) F43.02 важка виконується критерій 1) і є будь-які 4 симптоми з критерію 2); або є диссоциативний ступор (див. F44.2). 1. виконуються критерії Би, В і Г для генерализованного тривожного розладу (F41.1). 2. а) Відхід від майбутніх соціальних.