На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука

(курсова робота з літератури)

Вступ ... 3
Розділ 1. Гуманістично-методологічні параметри екзистенційної філософії ... 5
Розділ 2. Проблема людини у філософії Альбера Камю ... 14
2.1. Основне питання філософії за А. Камю ... 14
2.2. Бунтівна людина ... 21
Розділ 3. Елементи абсурду і бунту у творчості В. Шевчука ... 25
3.1. Передумови формування екзистенційного світогляду В. Шевчука ... 25
3.2. Підтекстовий викривальний пафос роману-притчі Валерія Шевчука "На полі смиренному." - розкриття сутності тоталітарного суспільства ... 30
Висновки ... 33
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука"

Курсова робота "Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука" і призначений виключно для пошукових систем.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ - (НДІ), система відомостей про об'єкти і явища, що використовуються для організації і управління уч. -воспитат. процесом, нар. освітою і пед.наукой і поширюваних з допомогою спец. видань і техн коштів НПИ зв'язує і - і і уч. -воспитат. діяльність В її функції входить вивчення запитів і формування замовлень на нові дослідження, координація і - і робіт між разл. організаціями з метою запобігання дублюванню тим, збір і обробка документів, впровадження і поширення передового пед.опита По даним ЮНЕСКО, в світі видається ївши 5 тис пед.журналов Однак матеріал про теорію і історію педагогіки. УЧБОВА П'ЄСА - драматургічний твір, призначений для постановки в учбовому закладі з метою рішення певних дидактичних задач. У. п. часто створюється на основі існуючих літературних творів. Крім того, іноді викладач самостійно або в творчій співдружності з учнями, виходячи з потреб учбово-виховального процесу, створює оригінальну У. п. Для У. п. характерна полифункциональность і гнучкість структури цілей. Однак звичайно основними коммуникативними задачами У. п. є повідомлення в цікавій формі інформації (по певному учбовому предмету) і розвиток у адресата інтересу до цього предмета. У педвузі до. РЕФОРМАЦІЯ - - широкий релігійний соціальний рух 2-й половини 14 - середини 17 вв. в Європі, направлене на кардинальну зміну традиційних форм релігійного життя, що зживися себе. Ідеологи Р. висунули антиавторитарну концепцію церкви, що усувала зіставлення духовенства і мирян. Фактично заперечувалася необхідність католицької церкви з її ієрархією і духовенства взагалі (теза про "виправдання однією вірою", без посередницької ролі духовенства в "порятунку" віруючого і інш.), єдиним джерелом релігійної істини проголошувалося Священне Писання, а розділом "істинних християн" не папа Римський, а Іїсус. Процес навчання військовослужбовців -  спільна цілеспрямована, організована, систематично здійснювана, взаємопов'язана і взаимообусловленная діяльність повчального (командира, начальника, викладача, вихователя, інструктора) по формуванню і розвитку у знань, що навчаються (учнів - військовослужбовців, підлеглих), навиків, умінь, а також якостей особистості, які необхідні для успішного виконання військово-професійних обов'язків відповідно до існуючих вимог. Процес навчання військовослужбовців охоплює не тільки учбову діяльність, бойову і суспільно-державну підготовку, але і всю службову практику. Процес навчання передбачає:.
Кожна вагома структурна частина курсової "Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЕРЖАВНИЙ ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ - основний інструмент управління якістю професійної освіти на державному рівні. В.П. Беспалько запропонував два варіанти стандарту професійної освіти: 1) діагностичний опис мінімально обов'язкових вимог до якості підготовки в даній області діяльності і на даному рівні кваліфікації, виражене в стандартних показниках якості навчання і що піддається стандартним методам контролю; 2) опис мінімальних обов'язкових вимог до якості підготовки на даному рівні кваліфікації, що задовольняє наступним вимогам: виконано в діагностичних показниках якості навчання, що задовольняють вимозі повноти опису діяльності;. Коневської Іван (псевдонім Івана Івановича Ореуса) - Коневської Іван (псевдонім Івана Івановича Ореуса) - поет і критик (1877 - 1901). Закінчив курс історико-філологічного факультету Петербургського університету. Писати початків в дитинстві, а друкуватися - студентом; талант його був визнаний представниками молодого російського модернізму, але широкою публікою не був помічений. Поезія Коневського проникнута світлою тугою по духовній цілісності. У нього особистість жадає цнотливість (тобто цілісність і самобутність). "Не тільки кістка і плоть від кістки, плоті, - я самобутній і вільний дух". Для могутнього затвердження особистості потрібна могутня. Саудівська Аравія - Саудівська Аравія (Saudi Arabia), гос-у на Ю.-З. Азії, що займає велику частину Аравійського п-ова. Утворилося на терр., об'єднаних Саудідамі, послідовниками Аль-Ваххаба (ваххабизм), в 1932 р. проголошено Королівством Саудівська Аравія. Перші роки існування королівства були важкими, так як в рез-ті скорочення паломництва мусульман в Мекку і Медіну поменшали доходи скарбниці. Але в 1933 р. амер. компанія "Стендард ойл оф Каліфорнія" отримала нафтову концесію в С.А., і з 1938 р. почався експорт нафти з країни. З 1944 р. структура нафтової компанії була перебудована, і відповідно змінилося її назв. -.
У вступі курсової "Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Слугинов Микола Петрович - Слугинов (Микола Петрович, 1854 - 1897) - професор фізики Імператорського казанского університету. Відбувається з купецької сім'ї гір. Кадникова, вчився в нижегородской і саратовской гімназіях, потім в Санкт-Петербургском університеті по математичному факультету. Магістерську дисертацію "Теорія електролізу" захищав в 1881 р., а докторську "Електричне свічення" в 1894 р., обидві в Санкт-Петербургском університеті. По закінченні курсу поступив викладачем в Санкт-Петербургскую Введенськую гімназію, з 1881 р. читав лекції в Санкт-Петербургском університеті як.

Грібовський Вячеслав Михайлович - Грібовський, Вячеслав Михайлович - юрист і белетрист. Народився в 1867 р.; вчився в Петербургськом університеті; в 1897 р. отримав міру магістра державного права, в 1903 р. - доктори того ж права. Перебував приват-доцентом в Петербургськом університеті і викладачем історії російського права в археологічному інституті. З 1909 по 1911 рік перебував професором Новороссийського університету. У 1911 р. за призначенням міністерства зайняв кафедру історії російського права в Петербургськом університеті, що викликало ворожі демонстрації з боку студентства. Труди Грібовського: "Народ і влада в. ОЛІГАРХІЯ - (від гр. "олигос" - багатий, надлишковий і "архее" - початок, влада; буквально - "влада багатих") - спосіб організації влади, що характеризується тісною взаємодією і взаимопроникновением державних органів і відносно невеликої групи осіб, контролюючих економіку. Олігархія базується на спільності інтересів двох цих верств населення і неминуче породжує корупцію. Про олігархію писали ще античні мислителі. Аристотель, роздумуючи про коріння, породжуюче олігархічні режими, підкреслював, що вони виникають з "неправильної", аристократії, що виродилася. У.
Список літератури курсової "Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука" - більше 20 джерел. Технополіс - вільна зона осереддя інтелекту і капіталу, де здійснюється створення і виробництво високих технологій. Це, як правило, територія з комфортними умовами мешкання. У епоху науково-технічного прогресу сформувався новий функціональний тип вільних зон, що з'єднав науку і виробництво високих технологій. Це науково-технологічні зони, різні по розмірах, спеціалізації і основних джерелах фінансування. У 1984 р. створена Міжнародна асоціація наукових парків, що об'єднала регіони: Європейський, північноамериканський і Азіатсько-Тихоокеанський. Штаб-квартира асоціації знаходиться в Ірландії (Шеннон), а. ІНДИВІДУАЛІЗМ - Індивідуалізм затверджує пріоритет інтересів окремих громадян і розглядається як протилежність колективізму. Індивідуалізм як політична доктрина виходить з того, що повноваження влади повинні бути обмежені таким чином, щоб вона не мала можливості необгрунтовано посягати на право людини діяти відповідно до власного вибору і домагатися таким чином повної реалізації своїх здібностей. Як економічний принцип індивідуалізм виступає проти втручання держави в економіку, на користь розвитку вільного ринку і ліберального капіталізму (в якому немає місця державним обмеженням в таких сферах, як оплата і.

ФЕДЕРАЛЬНІ ЗБОРИ РФ - парламент Росії, її представницький і законодавчий орган, що складається з двох палат - Державної Думи і Поради Федерації. У зв'язку з введенням в нашій країні президентської республіки, серйозним посиленням влади Президента і здійсненням принципу розділення влади функції парламенту РФ по Конституції 1993 р. істотно обмежені в порівнянні з минулим. Ф.С. РФ не має нині розпорядливих функцій, а контрольні функції істотно звужені. Проте і сьогодні Ф.С. РФ - один з найважливіших постійно діючих інститутів, органів політичної системи країни, що здійснюють законодавчу владу на.
Посилання в тексті роботи "Екзистенційний дискурс у прозі Альбера Камю та В. Шевчука" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Західники і слов'янофіли - протистоячі один одному напрями російської суспільної думки 40-50-х років XIX віку, що прагнули осмислити історичний взаємозв'язок і перспективи Росії і Європи. Центральним питанням протистояння З. і С. з'явилося питання оцінки історичного досвіду Заходу для Росії в зв'язку з вибором шляху назрілих історичних перетворень російського суспільства. Для З. характерний акцент на необхідності творчого освоєння Росією досвіду Західної Європи, особливо в області суспільно-політичних перетворень. Вони виступали за встановлення в Росії ліберально-демократичних порядків, скасування. ГРИФОН - вимишлена надприродна істота, символізуюча силу і пильність. Зображався з головою і крилами орла і тілом лева, тому володів якостями і царя звірів, і царя птахів. Древнейшее зображення грифона знайдене на стіні месопотамского храму. Іноді використовувався як позначення двійчастої природи Христа - Божественної і людської. Називався також "собакою Зевса". Геродот згадує грифонів як казкових мешканців Півночі. Есхил вважав, що грифони стерегли золото гипербореев. Грифон в "Божественній комедії" Данте штовхає віз Христа. У грецькій міфології він віз по небу колісницю. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ - лінійне або нелінійне перетворення початкових оцінок, що отримуються, як правило, внаслідок психологічного тестування. Значення перетворень початкових тестових оцінок полягає в зміні характеру їх розподілу, з тим щоб полегшити розуміння і інтерпретацію отриманих результатів. Це дає можливість порівняння оцінок отриманих різними випробуваними при обстеженні по одній з психологічних методик або оцінок одного випробуваного по різних методиках. Для С. п. п. частіше за все використовується три основних вигляду перетворень: 1) приведення до нормального вигляду; 2) приведення до стандартної.

Центрация - [лати. centrum - центр кола] (в соціальній психології)- ефект, виявлений і описаний в гештальтпсихологии (В. Келер, М. Вертгеймер) при дослідженні зорових ілюзій. Суть ефекту полягає в тому, що елементи, на яких фіксується погляд, переоцінюються в порівнянні з іншими. Поле сприйняття як би розширяється в зоні "фокуса уваги" при одночасному стисненні і деякому спотворенні периферійної частини поля. Следствієм Ц. є часткова деформація об'єкта, що сприймається, можливість появи "систематичних помилок" в оперуванні з його образом і практичній діяльності з ним. Гештальттеоретики відмічали. Символотерапія - різновид психотерапії, що використовує в кач. лікувального впливу символічну функцію слова і мови. Метод С. розроблений і застосовувався Ю. Б. Некрасової в лікуванні логоневроза - відновленні порушеного мовного О. у тих, що заїкаються. Розглядаючи мова як символічний рефлекс, В. М. Бехтерев визначав слова як символічні позначення того предмета, к-рий залишає по собі цілий комплекс слідів в нервовій системі, завдяки чому при відсутності самого предмета немає потребі пожвавлювати всі сліди, що залишаються ним, а лише один, що відповідає його символу. Символизацией досягається істотне. ЕТНІЧНА ЗГУРТОВАНІСТЬ - результат внутриетнических відносин, консолідації етнічної групи, спільності. Е.с. протилежна процесу етнокультурной дифузії (див.). Вона змінюється в залежності від зовнішніх і внутрішніх чинників. Поява зовнішньої загрози сприяє посиленню Е. з., об'єднанню зусиль для протистояння загрозі. У таких умовах мобилизующим чинником є прагнення до етноцентризму, поляризація по ознаці "свій "-" чужої" і різко негативне відношення до "чужих". Е. з. зростає при умові розв'язання складної внутрішньої проблеми, коли необхідне об'єднання зусиль для її виконання. Наприклад, післявоєнні відбудовні періоди. ТЕОРІЯ ФОРМУВАННЯ ДІЙ РОЗУМОВИХ - (теорія поетапного формування розумових дій, - теорія планомірного формування розумових дій) концепція, розроблена П. Я. Гальперіним і розвинена його послідовниками. Являє собою загальні психологічні основи формування знань, умінь і навиків з предзаданними властивостями на базі певного плану і програми їх поетапного розвитку - як керованого ззовні процесу утворення уявлень і понять про об'єкти на основі дій зовнішніх. Заснована на ряді допущень: 1) перед виконанням нової дії потрібне активне орієнтування суб'єкта в умовах дії; 2) побудова дії виконується при переважній орієнтації на знаряддя.