На головну сторінку   Виконання робіт на замовлення  

Аркушеві видання

(курсова робота з документознавства)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження аркушевих видань ... 5
1.1. Видання як вид документу. Значення аркушевих видань ... 5
1.2. Ізографічний документ і місце серед них аркушевих видань ... 7
Розділ 2. Характеристика основних видів аркушевих видань ... 11
2.1. Плакат ... 11
2.2. Художня репродукція ... 14
2.3. Естамп ... 15
2.4. Художня листівка ... 16
2.5. Календар ... 23
Розділ 3. Особливості дизайну деяких видів аркушевих видань ... 27
3.1. Створення листівки ... 27
3.1.1. Вітальна листівка ... 27
3.1.2. Фірмова листівка ... 30
3.2. Створення календарів ... 30
3.2.1. Моделі календаря ... 30
3.2.2. Компонування календаря ... 34
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Аркушеві видання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Аркушеві видання"

Курсова робота "Аркушеві видання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Аркушеві видання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Аркушеві видання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Аркушеві видання" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ - процес формування і розвитку естетич. емоційно-почуттєвої і ціннісної свідомості особистості і відповідної йому діяльності. Один з універсальних аспектів культури особистості, забезпечуюче її зростання відповідно до соціального і психофизич. становленням людини під впливом иск-ва і багатоманітними естетич. об'єктів і явищ реальності. Е. в. реалізовується в системах освіти разл. рівня, придбаваючи повноцінність лише при самообразовании, саморазвитии особистості, що підводять до усвідомлення себе учасником і суб'єктом естетич. діяльність. У більш вузькому значенні, Е. в. СВІДОМІСТЬ - висш. рівень духовної активності людини як соціальної істоти. Своєрідність цієї активності полягає в тому, що відображення реальності в формі почуттєвих і мислительних образів передбачає практич. дії людини, додаючи їм цілеспрямований характер. Об'єктивний мир, впливаючи на людину, відбивається у вигляді представлень, думок і інш. духовних феноменів, створюючих зміст З., до-ой відображається в продуктах культури. Многоплановость С. робить його предметом вивчення мн. наук. Для філософії головним є питання про відношення С. до буття. При социологич. підході С. розглядається. БОГОРОДИЦКИЙ Василь Олексійович - [7(19).4.1857, Царевококшайськ, нині Йошкар-Ола, - 23.12.1941, Казань], мовознавець, методист. (русявий. і тат. мови), ч.-до. АН СРСР (Петерб. АН з 1915), проф. (1886). По закінченні ист. ф-та Казанського ун-та (1880) викладав в нач. класах Казанської татарської вчительської семінарії (1881 - 84). Учень і однодумець І. А. Бодуена де Куртене, Б. в роботах по загальному і сравнительно-ист. язикознанию розвинув характерне для казанской лингвистич. школи акустико-физиол. і психол. розуміння мови, досліджував природу і ист. еволюцію фонетич. явищ в русявий. яз., роль семантики в русявий. словотворенні. Несвідоме - "сукупність психічних процесів, що не усвідомлюються суб'єктом"; безотчетні, внерефлективні вияву психіки - мотивації, мислення, емоції і інш., про яких суб'єкт не може сказати, оскільки про них не догадується; або у випадку, коли увага суб'єкта направлена на усвідомлення інших процесів; або що відбуваються у сні і інакших змінених станах свідомості. У цей час психічні процеси, функції і стану не розділяють на свідомі і несвідомі, а говорять лише про ту або інакшу міру їх осознанности в даний момент. Дійсність, реальність існування несвідомого полягає в його дієвості, результативності.
Кожна вагома структурна частина курсової "Аркушеві видання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Акцентуація характеру - поняття, введене К. Леонгардом і що означає надмірну вираженість окремих рис вдачі і їх поєднань, що представляє крайні варіанти норми, що межують з психопатіями. Активно використовується військовими психологами при визначенні індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців. Виділяються наступні основні види акцентуаций характеру: 1) Демонстративний (астероїдний) - виражена тенденція до витиснення неприємних для суб'єкта фактів і подій, до брехливості, фантазування і удавання, що використовується для залучення до себе уваги; 2) Педантичний - підвищена ригидность. Діяння мучеників - Назва ця в широкому значенні означає 3 групи пам'ятників античної літератури, написаних в основному по-грецькому і по-латині. Це протоколи справ мучеників (acta martyrum), описи мученичеств (passiones, martyria), а також легенди про мучеників. У вузькому значенні до "діянь мучеників" належать тільки твори першої групи. Засновані ці судові протоколи на допитах християн. У літературному плані не представляють великої цінності, однак мають значення як історичні джерела. До цієї групи належать безперечно справжні протоколи про мученичестве св. Юстина, мучеників з Скиллума (саме древній. ТЕРМИ - розкішні суспільні бані, які споруджувалися у великих містах древнеримской імперії на кошти імператорів і приватних осіб. У античній Греції суспільні купальні були невід'ємною частиною спортивних закладів (гимнасиев). Після завоювання Греції (2 в. до н. е.) римляни запозичали грецький досвід, однак стали будувати подібні споруди на теплих джерелах (звідси назва "терми"). Терми являли собою складний комплекс споруд. Основна будівля звичайно мала симетричний план, по головній осі якого були розташовані фригидарий, тепидарий і кальдарий (холодне, тепле і гаряче відділення), а також.
У вступі курсової "Аркушеві видання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Малишевський Іван Ігнатович - Малишевський, Іван Ігнатович - історик церкви (1828 - 1897). Закінчив курс в Київській духовній академії, перебував в ній професором російської церковної історії; читав також історію і викриття розколу. У 1873 р. захистив дисертацію на міру доктора богословия: "Александрійський патріарх Мелетій Пігас і його участь в справах російської церкви" (Київ, 1872). У інших трудах своїх він торкався історії церкви в перші віки християнства, історії церкви візантійської, історії церкви у західних і південних слов'ян ( "Святі Кирило і Мефодій", в "Трудах Київської Духовної Академії", 1885, 5 - 11 і окремо;.

Шотландія - Шотландія (Scotland), сівба. частина Великобританії. У кон. 18 в. в містах, розташованих на Среднешот-ландської низм-ти, почався пром. переворот, а в 19 в. стався різкий стрибок в розвитку важкої індустрії. Зростаючий ринок збуту м'яса і вовни привів до вигнання горців. У 20 в. важка пром-ть Ш. прийшла в занепад, розвиток нових галузей, напр, мікроелектроніки і видобутки нафти в Північному морі, вповільнило, але не зупинило відносить, спаду економіки країни. У т.ч. і з цієї причини ставилося під сумнів майбутній союзу Ш. з Англією. Шотл. націоналісти ( "Шотландська національна партія) з невеликою. Цаліков Ахмед (Ахмет) Тембулатович - (справжнє прізвище Цаликкати) (1882, Тверська область - 1928). З сім'ї осетина-мусульманина. У 1899 поступив на юридичний факультет Московського університету; брав участь в студентському русі, в грудні 1905 - в революційних подіях у Владікавказе. Член РСДРП, меншовик. Зазнавав арештів. Після поразки Революції 1905 - 07 виступав у Владікавказе за скликання безпартійного робочого з'їзду і створення широкої класово-політичної організації пролетаріату напередодні 5-го (Лондонського) з'їзду РСДРП (1907), за що зазнав критики зі сторони В.І. Леніна (див.: ПСС, т. 15, з. 181, 182, 184).
Список літератури курсової "Аркушеві видання" - більше 20 джерел. Союз соціалістів-революціонерів максималістів - (Росія) - ССРМ. У 1905 в Росії нараховувалося до 20 організацій максималістів, в 1906 - 52. У найбільшій мірі оформилася петербургская організація, де склалися бойова, військова, робоча групи. Перша засновницька конференція максималістів була зізвана в Або (Фінляндія) 10-24.10.1906. На конференції були присутні М. І. Соколів, К. М. Бродська, І. А. Терентьева і інш., всього більше за 30 представників максималистских груп з Москви, Петербурга, Північно-Західного краю, Уралу. Був прийнятий Статут, яким встановлювався вищий орган партійного керівництва - з'їзд (ніколи не скликався). Максималісти. ОСНОВНІ МОТИВИ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ АБО НЕУЧАСТІ - Зовнішнє спостереження за політичною участю ще не дозволяє судити про міру внутрішньої активності громадян, про те, наскільки добровільно вони включилися в політичний процес. Все це можна зрозуміти, тільки володіючи знанням внутрішніх, психологічних мотивів участі або неучасті громадян в політиці. Згідно з даними численних досліджень в різних суспільствах, виділені наступні основні види мотивів політичної участі. 1. Мотив інтересу і привабливість політики як сфери діяльності. Для певного типу людей політика просто цікава як особливе заняття. Відповідно, вони і обирають його як сфера додатку своїх.

МЕРИТОКРАТИЯ - (від лати. meritus - гідний і греч.kratos - влада; букв. - влада найбільш обдарованих) - теорія, що доводить, що традиційна демократія в умовах НТР переростає в правління, здійснення влади найбільш талановитими, обдарованими людьми, кваліфікованими фахівцями. Фундатором теорії меритократии є англійський соціолог Мітчел Янг. Він вважав, що соціальний прогрес залежить від міри поєднання влади і інтелекту. Від використання людського потенціалу, талантів залежить успіх розвитку суспільства. Тому призначення меритократии він бачив в интеллектуализации суспільного життя, розкритті природних.
Посилання в тексті роботи "Аркушеві видання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СОССЮР ФЕРДИНАНД де   - (1857-1913) -  швейцарський  лінгвіст, що виклав початкові принципи структурної лінгвістики в "Курсі загальної лінгвістики" (1916). Він затверджував,  що єдиним об'єктом лінгвістики є мова як система знаків. Включене в цю систему слово  виявляє всю свою смислову повноту не шляхом з'ясування його історій, а шляхом виявлення його співвідношення  з іншими елементами системи - словами. Він розглядав мову як соціальний феномен автономну  структурну цілісність, яка може аналізуватися як така, що синхроническая (існуюча в конкретний  момент часу)  і  диахроническая  (змінюється  з  виходом. ІНЕРЦІЯ ІСТОРІЇ - прагнення особистості, співтовариств, суспільства загалом в своїх вчинках і цілях слідувати минулому досвіду, що виправдав себе, запечатленному в культурі, його екстраполювати в теперішній час і майбутнє, слідувати чому склався зразкам, зокрема в циклах історії в пульсації. І. і. - протилежність соціальній зміні, тобто відмові слідувати атому досвіду, І. і. - консервативна сторона людської історії, тиск минулого на теперішній час і майбутнє, орієнтація людей, їх ідеалів, гиперцентра на організацію діяльності за зразком минулого, прагнення шукати в ньому відповіді на постійно виникаючі. ТЕОРІЯ МНОЖИН - розділ математики, що досліджує загальні властивості множин. Безліччю називається будь-яке об'єднання в одне ціле деяких певних і різних між собою об'єктів нашого сприйняття або думки. У Т. м. вивчаються загальні властивості різних операцій над множинами, кардинальні числа, впорядковані множини, ординальні (порядкові) числа, що є узагальненням натуральних чисел як порядкових номерів. Крім абстрактних множин в Т. м. вивчаються конкретні точкові множини, елементами яких є дійсні числа або взагалі точки багатомірних числових просторів і ряд інш. питань. Теоретико-множинний підхід в інженерній психології.

Припадок генерализованний - припадок, головною особливістю якого є оглушення свідомості різної міри, що раптово наступило тягаря (від легкої оглушенности до коми) з подальшою конградной амнезією. Епілептичне вогнище виявляється в області стовбура мозку, на ЕЕГ виявляються двосторонні синхронні і симетричні епілептичні розряди. Розрізнюють первинно генерализованні припадки (це, по-перше, grand mal, тобто великі або тонико-клонические припадки і, по-друге, малі припадки або абсани - див.) і припадки повторно генерализованні (див.). Повний цикл генерализованного припадку виглядає таким чином: 1. передвісники припадку; 2. Зонді тест - (Szondi Test) - проективная методика дослідження особистості. Опублікована Л. Зонді в 1939 р. Стимульний матеріал З. т. складається з 48 стандартних карток з портретами психічно хворих людей (гомосексуалізм, садизм, епілепсія, істерія, кататоническая шизофренія, депресія і манія). Картки-портрети розділені на 6 серій, по 8 в кожній серії (по одному портрету від кожної категорії хворих). Що Обстежується пропонується у всіх серіях портретів вибрати по два найбільш і що найменше сподобалися. Для отримання стійких показників обстеження рекомендується провести не менш шести разів. При інтерпретації. ВІДНОШЕННЯ - суб'єктивна сторона відображення дійсності, результат взаємодії людини зі середою. У психології - в самому загальному вигляді - взаиморасположение об'єктів і їх властивостей. Відношення може наличествовать як між змінними об'єктами, явищами і властивостями (наприклад, будь-який закон як сущностное відносини між явищами), так і у разі виділеного незмінного об'єкта в його зв'язках з іншими об'єктами, явищами і властивостями (наприклад, відношення суб'єкта до політичної системи). Формування свідомого відношення до об'єкта пізнання і дії пов'язане з розвитком всіх компонент системи стимуляції. ПАМ'ЯТЬ ДУШІ - (англ. memory of soul) відрізняється як від довільної свідомої, так і від історичної пам'яті. П. д. не так цілісна і синхронистична. Її джерелами є традиція, переказ, культура, які засвоюються мимовільно, крім волі і бажання індивіда, засвоюються з молоком матері, з рідною мовою, звичаями і пр. П. д. збагачує і власний досвід, в т. ч. те, що називається прозрінням, осяянням. Вона, як і пам'ять традиції, в порівнянні з історичною пам'яттю більш міцна і знає умовний нахил, орієнтована на майбутнє, сподівається на нього, часто з останніх сил чинить опір історії, яка прагне її зруйнувати, зазнає.