Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста

(курсова робота з психології)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження апробації п'ятифакторного опитувальника МакКреа-Коста ... 5
1.1. П'ятифакторна модель рис особистості ... 5
1.2. П'ятифакторний опитувальник МакКреа-Коста ... 8
1.3. Адаптація опитувальника для діагностики п'яти факторів особистості ... 11
1.4. Оцінка ефективності тесту "Велика п'ятірка" і приклад його практичного використання ... 22
Розділ 2. Емпіричне дослідження ... 27
2.1. Актуальність теми, організація дослідження ... 27
2.2. Опис результатів емпіричного дослідження ... 30
2.3. Аналіз результатів емпіричного дослідження ... 33
Висновки ... 35
Література ... 38
Додатки ... 40

Для придбання курсової роботи "Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста"

Курсова робота "Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  kursovi.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ І СЛОВНИКИ ПЕДАГОГІЧНІ - науч. довідкові видання, вмісні систематизиров. зведення знань по педагогіці, освіті і суміжним дисциплінам. Осн. задачі: розкриття у стислому вигляді теорії і практики педагогіки загалом або окремих її дисциплін, опис систем і стану освіти в різних країнах, розробка пед. термінології. Видання по повноті обхвату питань педагогіки і освіти діляться на загальні і спеціальні; по задачах і способах опису термінів - на одномовні термінологічні (або тямущі) і язикові (в к-рих представлено не менш двох мов); по структурі - на алфавітно-словникові (пануючий тип) і систематичні, серед к-рих можна. РАДИЩЕВ Олександр Миколайович - [20(31).8.1749, Москва, - 12(24).9.1802, Петербург], просвітник, письменник, філософ. Син багатого поміщика. Дістав домашню освіту під керівництвом професорів Моськ. ун-та. Вчився в Пажеськом корпусі (1762 - 66); для вивчення юрид. наук був відправлений в Лейпцигський ун-т, де займався також природними науками і медициною. Міровоззреніє Р. формувалося під впливом ідей франц. енциклопедистів (особливо К. А. Гельвеция). і русявий. просвітників (М. В. Ломоносова, Н. І. Новікова). Після повернення в Росію був на гос. службі (1771 - 90). За кн. "Подорож з Петербурга в Москву". КРУЖКОВАЯ РОБОТА - діяльність самодіяльних об'єднань учнів; форма позаурочної роботи і позашкільної роботи. Задачи К. р. - заглиблювати знання школярів, розвивати здібності, задовольняти їх творчі інтереси і схильності, залучати до суспільно корисного труда, організовувати дозвілля і відпочинок. Різноманітні кухлі і клуби учнів створюються в общеобразоват. школах, проф.. уч-щах і інш. уч. закладах, у внешк. установах, по місцю проживання. Кухлі умовно поділяються на групи: предметні (по уч. предметам шк. програми); суспільно-політичні (з питань внеш. і внутр. політики, історії країни, междунар. подітий.. КРУПСЬКАЯ Надія Костянтинівна (1869-1939) - - державний і партійний діяч, теоретик і організатор радянської педагогіки і системи народної освіти, д-р педагогічних наук (1936), поч. член АН СРСР (1931). Жена В.И. Леніна. У еміграції (з 1901) вивчала питання освіти в Росії, Великобританії, Германії, США, Франції і Швейцарії. У роботі "Народна освіта і демократія" (1917) вперше прокоментувала погляди К. Маркса і Ф. Енгельса на педагогіку, показала історичне коріння трудової школи і нового підходу до трудового виховання учнів. З листопада 1917 працювала в Наркомпросе, заступник наркома, голова Главполітпросвета (1920-30) і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Асоціативно-рефлекторна концепція навчання -  основна що і найчастіше реалізовується в підготовці військовослужбовців концепція. У її основі лежать закономірності умовно-рефлекторної діяльності головного мозку людини: постійний процес утворення умовно-рефлекторних зв'язків - асоціацій. Асоціації, що Утворилися являють собою своєрідний досвід, життєвий багаж людини. Від того, які асоціації будуть стійкими і закріпляться в свідомості, залежить індивідуальність кожної особистості. Основні положення концепції: - засвоєння знань, формування навиків і умінь, розвиток особових якостей людини є процес утворення в його свідомості різних. Походяшин Григорій Максимович - Походяшин (Григорій Максимович, народився в 1760 р.) - мартинист і філантроп XVIII в., друг Н.І. Новікова, син відомого в свій час миллионера-горнозаводчика і відкупника Максима Михайловича Походяшина. Служив в гвардії, але рано вийшов у відставку. Прийнятий в масонську ложу "теоретичний градус", він зробився шанувальником мартинистов і особливо Н.І. Новікова, до якого живив глибоке благоговіння до кінця життя. Зворушений мовою Новікова з приводу голоду 1787 р., Походяшин, приховуючи своє ім'я, передав йому більше за 300 000 рублів для купівлі хліба і дарової роздачі його найбіднішим. Середньовіччя - Середньовіччя (Middle Ages), період в европ. історії, охоплюючий прибл. 8-16 вв. Після розпаду Римської імперії і нашестя варварів в 5-6 вв. ( "темні віки") в Зап. Європі почали утворюватися отд. гос-ва з разл. формами правління. Вважається, що коронація Карла Великого в 800 р. в Європі ознаменувала кінець анархії і настання періоду відродження цивілізації. Англосаксонський король Уессекса Альфред Великий приділяв велику увагу освіті і стр-ву монастирів як центрів культури. Вікінги і норманни, чиїм грабіжницьким завойовним походам зазнавала Європа в 9-10 вв., поступово асимілювалися.
У вступі курсової "Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Майнов Володимир Миколайович - Майнов, Володимир Миколайович - письменник-етнограф (1845 - 1888); один з перших російських дослідників, що звернулися до антропологічного вивчення деякої народності Росії. У 1877 р. за дорученням Російського Географічного Суспільства Майнов, вивчивши мордовский мову, зробив антропологічні вимірювання над 500 особами з середи мордви і зібрав обширний матеріал, з якого друкується з'явилися: "Попередній нарис відомостей, що є в літературі про мордве" (Санкт-Петербург, 1878), "Результати антропологічних вимірювань серед мордви-ерзи" (Санкт-Петербург, 1883), "Нарис юридичного побуту мордви".

ФОФАНОВ - Костянтин Михайлович (1862, Санкт-Петербург - 1911, там же), російський поет. Народився в купецькій сім'ї. Два перших збірники з однаковою назвою "Вірша" (1887, 1889) були помічені читачами і критикою. Образність і поетична техніка Фофанова багато в чому родинні естетиці символізму, що складався в ті роки в Росії. Особливо близькі Фофанову були К. Д. Бальмонт і В. Я. Брюсов. У кон. 19 - нач. 20 в. Фофанов публікує збірники віршів "Тіні і таємниці" (1892), "Вірша" (5 ч., 1896), "Ілюзії" (1900), поеми "Незвичайний роман" і "Після Голгофи". СУВЕРЕНІТЕТ - (від франц. souverainete - верховна влада) - верховенство прав. Суверенітет нації - верховенство прав нації, неподільне і невідокремлюване право кожної нації самостійне без чужого впливу вирішувати всі питання свого внутрішнього і міжнародного життя; одне з найважливіших міжнародних прав, лежаче нарівні з іншими в основі демократичних відносин, право, закріплене в Статуті ООН і інших міжнародних актах. Необхідно розрізнювати національний і державний суверенітети що означають відповідно верховенство прав нації і прав держави, де суверенітет нації є першоосновою, а державний суверенітет - однієї з форм.
Список літератури курсової "Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста" - більше 20 джерел. СЛОВ'ЯНОФІЛЬСТВО - одна з ведучих ідейних і суспільно-політичних течій в Росії XIX в. Термін "З." з'являється в перші десятиріччя XIX в. в ході полеміки між двома групами літераторів - карамзинистами і шишковистами. Назва закріпилася за тією частиною російських літераторів (А.С. Шишков і його школа), які прагнули зберегти славянизми, що були в літературній мові і навіть поповнити лексику заимствованиями з лексики слов'янської мови. У кінці 30-х чале 40-х рр. XIX в. терміни "слов'янофіл", "слов'янофільство" знову є в звертанні (їх введення оборот "західники" Т.Н. Гранов А.И. Герцен, В.Г. Белінський). Самі. ПРАГМАТИЗМ - (греч. pragma - справа, дія) - в політиці ідеологічна установка на реалізацію готівки соціально-політичних цінностей, на практичний успіх і позитивний результат. Прагматизм протиставляється обмеженню матеріальної складової на користь духовної, інтелектуальної. Основними критиками прагматизму були комуністи, які будували свою політику на необхідності принесення жертв утилітарного характеру ради піднесеної комуністичної ідеї. Прагматизм як методологічна установка і ідеологічно-моральна орієнтація засновується на подвійності (дихотомичности, суперечність) будь-яких феноменів свідомості.

Боснія, 1914. Замах на Франца Фердінанда - Франц Фердінанд, ерцгерцог Австро-Угорщини, займав пост генерального інспектора ВР імперії. Убитий в м. Сараєво (Боснія), де знаходився з інспекцією австрійських військ. Влаштовані Австрією в Боснії маневри в Сербії сприймалися як загроза війни. Відвідування Францем Фердінандом маневрів в історичний день битви на Косовом полі було сприйняте як образа національних почуттів. Австрійці, хоч і були попереджені про підготовлюваний замах по декількох каналах, в тому числі отримали інформацію від сербського посла в Віні, не зробили нічого для надійної охорони ерцгерцога. У Сараєво 28.6.1914.
Посилання в тексті роботи "Апробація п'ятифакторного особистісного опитувальника МакКреа-Коста" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПОЧУТТЯ (ЕМОЦІЇ) - переживання людиною свого відношення до навколишньої дійсності (до людей, їх вчинків, до к. явищ) і до самого собі. Короткочасні переживання (радість, смуток і т. п.) іноді називають емоціями у вузькому значенні слова на відміну від Ч. як стійких, тривалих переживань (любов, ненависть і т. п.). вони відображають відношення людей один до одного, а також до об'єктивного миру. Ч. людини, детерминируясь генетично, формуються об-вом; вони грають величезну роль в поведінці, в практичній і пізнавальній діяльності людини. ".. Без ".людських емоцій, - говорив Ленін, - ніколи не бувало. СУПЕРЕЧНІСТЬ - Відносини між висловлюванням і його запереченням - наприклад, між "дощ йде" і "дощ не йде"; ми говоримо також про суперечність між словом і цим же словом, але з негативним префіксом, наприклад, "білий" і "небілий". Німецький філософ Гегель, що слабо розбирався в логіці (предметом якої є і теорія суперечності), плутав суперечність з протилежністю. Остання виникає не між "білим" і "небілим", а, наприклад, між "білим" і "чорним". Гегель також вірив в те, що протиріччя існують в самому (об'єктивному) світі. Це. "Значущий іншої" в телевізійній комунікації - Ефективність будь-якої взаємодії людей один з одним пов'язана з тим, наскільки учасники цієї взаємодії значущі інш. для інш. Поняття "Значущий інший" (З. д.) розкривається через констатацію факту впливу однієї людини на іншого, в результаті к-рого міняється внутр. мир останнього - цінності, установки, мети, потреби, інтереси, переконання, сценарії дій і вчинків, відносини, ідеали. А. В. Петровським була запропонована 3-факторная модель З. д., згідно до-ой міру особової значущості і впливи людини в групі можна оцінити по 3 чинниках: 1) авторитету - визнанню навколишніми за значущим іншим.

Егоцентризм - (в психології розвитку) [лати. ego - я centrum - центр] - характеристика індивідуальної позиції, властивість мислення і поведінки людини, що полягає в нездатності зрозуміти і враховувати інші точки зору і позиції. На відміну від егоїзму, термін "Е." не несе морального навантаження. Понятіє Е. розроблялося в рамках гештальтпсихологии і в школі генетичної епистемологии Ж. Піаже. Егоцентризм виявляється найбільш яскраво в ранньому дитячому віці і в основному долається до 12-14 років; тенденція до деякого посилення егоцентризму відмічається і в старості. У конкретних дослідженнях. МАСТОИДИТ - гостре гнійне запалення осередків сосцевидного паростка скроневої кістки. Частіше виникає як ускладнення гострого гнійного середнього отита у осіб із зниженою загальною опірністю організму. Істотну роль грає затримка стоку екссудата з порожнини середнього вуха. Характерною ознакою мастоидита, що починається є посилення болю в області сосцевидного паростка через 3 - 4 тижні після виникнення гострого середнього гнійного отита. Болі часто мають спонтанний характер, нерідко непокоять хворі ночами, посилюються при натисненні на сосцевидний паросток. Важливою ознакою мастоидита служить звуження. Агресивність - [лати. aggressio - нападати] - відносно стійка особова межа, що виявляється в готовності суб'єкта до агресивної поведінки, тобто до послідовності дій, направлених на нанесення фізичного або психологічного збитку, аж до знищення об'єкта, іншої людини або групи людей. У той же час в зв'язку з тим, що А. пов'язана з могутніми мотивационними і енергетичними ресурсами і імпульсами, термін "агресивний" став нерідко вживатися і з позитивної коннотацией відносно ряду специфічних форм поведінки, що вимагають високої активності і наполегливості при подоланні перешкод і досягнень поставленої. Організація - [греч. organizo - влаштовую] (соціально-психологічний аспект) - диференційоване і взаємне впорядковане об'єднання індивідів і груп, діючих на основі загальних цілей, інтересів і програм. Разлічают О. формальну, що має адміністративно-юридичний статус і що ставить індивіда в залежність від знеособлених, функціональних зв'язків і норм поведінки, і неформальну, представляючу собою спільність людей, що згуртовується особистим вибором і безпосередніми внедолжностними контактами. У контексті формальної О. складаються соціально-психологічні феномени, зумовлені такими.